Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

TONSILLECTOMY (KEV HLAIS TAWM QOG QA)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Cov qog tom qa yog dab tsi?

Cov qog tom qa yog ob thooj tsig nqaij loj nyob rau hauv qhov ncauj sab puag tom qa. Lub qog tom qa tsuas yog ib feem me heev ntawm koj tus me nyuam lub nruab nrog cev xwb.

Vim li cas thiaj li yuav tau hlais tawm kuv tus me nyuam cov qog tom qa?

Nquag hlais tawm me nyuam cov qog qa heev kom pab tau lawv ua pab thiab pw tsaug zog. Thaum twg cov qog qa loj txaus, qee zaum lawv yuav thov ib kuag ntawm tus me nyuam txoj hlab pas thaum pw ua rau muaj cov kev mob tshwm sim (ua qaj, uv pa, huas pa, pw tsis taus, qaug zog yav nruab hnub, thiab tej yam li ntawd) uas yog kev txhawj rau txoj kev pw tsis taus. Kev tshem tawm cov qog qa (thiab cov qog nru) yuav pab kom lawv ua taus pa zoo dua uas yuav pw tau nyab xeeb thiab noj qab haus huv.

Lwm qhov laj thawj loj uas hlais tawm me nyuam cov qog qa yog vim kev pheej nquag voo ua paug rau tom qa txuam nrog cov qog qa (uas paub hu ua tonsillitis (qog qa o loj)). Kev tshem tawm cov qog qa rau qhov laj thawj no yuav txo tsawg tau qib voos ua paug rau qa kom muaj tsawg heev.

Yuav muab cov qog tom qa tshem tawm tau li cas?

Qhov “tonsillectomy (kev hlais tawm qog qa)” yog ib qho txheej txheem kev phais uas yuav tshem tawm cov qog qa nraum qab lub qa (mus hauv qhov ncauj mus). Tus kws phais Ears, Nose, and Throat (Qhov Ntsej, Qhov Ntswg thiab Lub Qa) yog tus lis kev phais hauv chav phais mob nrog tshuab loog tsaug zog. Peb cov kws phais mob yuav siv electrocautery (tshuab fais fab phais) (ib tug ciaj uas siv fais fab los txiav tawm cov qog qa thiab thooj txhij cheem kev los ntshav) los tshem tawm cov qog qa.

Puas muaj cov lus qhia uas kuv yuav tau coj raws ua ntej kev phais?

 • Koj tus me nyuam yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas ib ce los ntawm nws tus kws kho me nyuam los sis kws kho mob rau lub tsev neeg li 30 hnub ua ntej kev phais kom paub tseeb tias nws yeej noj qab haus huv. Yuav tsum muab koj tus kws kho mob cov ncauj lus teev xa hauv tshuab xa ntawv mus rau lub chaw kho mob ENT thiab koj yuav tsum luam nqa ib daim nrog koj tuaj thaum taig kis yuav muaj kev phais.
 • Koj yuav tsum txhob muab ib hom tshuaj noj kom txhob mob los sis txhob ua npaws twg rau koj tus me nyuam noj tshwj tias yog Tylenol® (acetaminophen) li yam tsawg kawg 3 hnub ua ntej kev phais. Yuav tau xyeej cov tshuaj xws li Children's Motrin® (ibuprofen) vim tias nws yuav tsim muaj teeb meem los ntshav, thiab, yog li ntawd, yuav ua rau kom rov teem dua lub sij hawm kev phais.
 • Xyuas kom coj raws cov kev qhia noj thiab haus uas pab neeg npaj kev phais tau muab rau koj li 2 hnub ua ntej yuav muaj kev phais. Kev noj los sis haus ze heev rau lub sij hawm yuav muaj kev phais yuav raug muab qhov txheej txheem kev phais cheem tseg.
 • Xyuas cov lus pom zoo kev noj haus nram no thiab muas kom muaj cov dej haus thiab khoom noj muag nyob rau tom tsev tos koj tus me nyuam tom qab kev phais.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab kev phais?

 • Lub qa yuav hnov mob us li 2 lub lim tiam uas yuav mob heev tshaj thaum sawv ntxov thiab rov mob heev dua thaum yav tsaus ntuj vim yog kev qhuav qa.
 • Yuav mob lub qa heev tshaj plaws thaum 5-10 hnub uas cov kiav txhab nti tawm ntawm lub qa.
 • Mob pob tseg (yog mob ntawm lub qa los) thiab mob cov nqaij leeg ntawm lub caj dab.
 • Yeej muaj cov cev kub mus txog 102.0 F tom qab kev phais. Hu rau koj tus kws kho mob txog cov cev kub tshaj 102.0 F uas cov tshuaj acetaminophen (Tylenol) thiab/los sis Ibuprofen tsis pab kom thim.
 • Mob plab thiab tej zaum kev ntuav.
 • Ua pa tsw phem kav mus 2-3 lub lim tiam taus.
 • Kev txhaws ntswg thiab kev ua qaj.
  • Yeej ib txwm muaj kev ua qaj thiab yuav ploj li ntawm plaub lub lim tiam tom qab kev phais. Kev tsa koj tus me nyuam lub hauv siab thiab kev siv lub tshuab cua laj kom noo yuav pab tau.
 • Lub suab yuav nrov txawv.
 • Koj tus yeej koom tau cov kev ua si li qub tshwj tsis yog cov kev ntaus pob ncaws pob muaj sib tsoo. Cov me nyuam hluas thiab cov neeg hluas loj yuav tsum xyeej cov kev siv zog ua ub no nchav THIAB cov kev ntaus pob ncaws pob muaj kev sib tsoo mus li 2 lub lim tiam tom qab kev phais.
 • Tsis pom zoo muaj txoj kev tawm mus ncig deb ntawm tuam tsev kho mob mus li 2 lub lim tiam tom qab kev phais.
 • Cov me nyuam yeej rov mus kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam li ntawm 7 hnub tom qab kev phais, tiam sis yeej rov mus tau thaum twg lawv khees thiab tsis tag yuav siv cov tshuaj loog mob lawm.

Kuv yuav tu xyuas kuv tus me nyuam li cas tom qab muaj tonsillectomy (kev hlais tawm qog qa)?

 • Cov Kev Pom Zoo Noj Haus
  • Cov kua ntshiab, tsuag yog cov tseem ceeb TSHAJ PLAWS:
   • Txhawb kom haus cov dua dej ntau heev (tsawg kawg li 2-3 ounce ib teev twg thaum tsim) kom txo tsawg tau kev hnov mob thiab tiv thaiv tau txoj kev cev qhuav dej. Cov qauv ua piv txwv: kua txiv apple los sis txiv lws zoov, Gatorade® los sis lwm cov dej kis las tsis haus yuag, Kool-Aid®, Jell-O®, cov kias lias, cov dej qab zib tsis ua npuas, dej dawb.
   • Yog tias koj tus me nyuam mob plab, muab cov kua dej tsawg ntau zaus.
  • Kev noj haus li qub; txawm tias muaj ntau cov me nyuam yeem noj cov khoom muag.
  • Cov khoom noj qaub los sis ntsim yuav ua rau tsis xis nyob.
 • Cov Tswv Yim Tswj Kev Hnov Mob
  • Kom yeej txoj kev hnov mob, yuav tsum muab cov tshuaj acetaminophen thiab ibuprofen raws caij nyoog (txhua 6 teev twg) hauv thawj 5 txog 7 hnub tom qab kev phais. Yeej sau tau cov tshuaj Narcotics* (muaj yeeb) rau kev mob heev thaum tsim nyog.
  • Teev cia koj tus me nyuam qib hnov mob thiab lub sij hawm & qhov tshuaj muab npaum li cas rau ntawm nplooj ntawv rhais nrog.
  • Muab cov pob khoom txias los npuab lub caj dab los sis hauv pliaj.
  • Siv lub tshuab cua laj kom txo tsawg tau txoj kev qhuav qa.
  • Kev zom cov khoom txom ncauj los sis xis nkoos (nyob ntawm koj tus me nyuam qib hnub nyoog) yuav pab txo tsawg kev mob pob ntseg.
  • Thaum twg siv tus pa txau tshuaj rau koj tus me nyuam lub qhov ncauj, txaus mus rau hauv sab phlu.
  • Kom hnov qab los, koj yeej thov tau koj tus kws muab tshuaj kom ntxiv kua qab rau koj tus me nyuam cov tshuaj los sis koj yeej ntxiv tau tej diav me heev ntawm yam khoom uas koj tus me nyuam nyiam (xws li jelly) rau qhov tshuaj.
  • Yeej muaj cov tshuaj loog mob ntsaws qhov quav (tshuaj acetaminophen ntsaws qhov quav) tsis tag yuav tau ntawv sau rau cov me nyuam uas tsis kam nqos tshuaj. Koj yuav tau nug cov neeg ua hauj lwm hauv lub khw muag tshuaj vim tias yeej ib txwm muab cov tshuaj no khaws cia rau hauv lub tub txias hauv khw muag tshuaj.
  • Cov tshuaj muaj yeeb yuav ua muaj quav tawv. Kua txiv pear, kua txiv prune los sis MiraLAX yuav pab tiv thaiv tau qhov no.
 • Thaum Twg Thiaj Hu Rau Tus Kws Phais Mob
  • Kev tsis kam haus kua dej los sis tsis tso zis tsawg kawg li ob zaug ib hnub.
  • Kev kub ib ce siab tshaj 102°F (38.8°C) uas cov tshuaj acetaminophen, ibuprofen, thiab cov phuam txias los sis cov pob khoom nkoog txo tsis thim.
  • Kev hnov mob uas tswj tsis tau los ntawm cov tshuaj loog mob uas pom zoo siv.
  • Ntshav liab tshiab los ntawm qhov ntswg los sis qhov ncauj (txhua yam ntau dua ib kab hauv qaub ncaug) uas tsis tu mus li ob peb feeb thaum so, tsa taub hau thiab npuav cov nplais dej nkoog.
  • Kev ntuav tawm ntshav liab tshiab.
  • Mob plab los sis pheej ntuav dhau thawj 24 teev tom qab kev phais.

Puas muaj lus nug?

Cov ntaub ntawv no tsis yog muab npaj tshwj xeeb rau koj tus me nyuam tab sis muab los ua ntaub ntawv qhia paub dav xwb. Yog tias koj muaj tej lus nug, thov hu rau Children’s ENT & Facial Plastic Surgery (Kev Phais Ntsej Muag Zoo Nkauj) ntawm
612-874-1292.

Muab xyuas 10/2022

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota