Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

COV TSHUAJ NQUS KHO QHOV MOB HAWB POB

Article Translations: (English) (Somali)

Kuv tsim nyog siv lub tshuaj nqus li cas?

Muaj ntau hom tshuaj nqus sib txawv – lub tshuaj nqus uas txau cov kua tshuaj ua huab (metered dose inhaler) (MDI), lub tshuaj nqus uas ua pa nqus cov pa tshuaj, thiab lub tshuaj nqus uas ua cov hmoov tshuaj qhuav. Ua raws li cov lus qhia hauv qab no rau hom tshuaj nqus uas tau sau ntawv txib yuav.

Tseem muaj kev tsim kho cov tshuaj nqus tshiab tas li. Yog tias koj lub tshuaj nqus tsis muaj npe nyob rau ntawm no, ces ua raws li cov ntawv qhia uas muab ntim nrog rau hauv lub plhaub hais txog txoj hauv kev siv lub tshuaj nqus.

Yog tias koj siv ntau tshaj ib hom tshuaj nqus nyob rau tib lub sij hawm, ces tsim nyog siv qhov tshuaj cawm siav/tshuaj txo qhov mob (xws li lub tshuaj albuterol) ua ntej txhawm rau pab ua kom cov hlab pa khoob. Qhov no yuav pab ua rau lwm cov tshuaj kho mob nkag tau mus tob zog rau hauv ob nplooj ntsws, txhawm rau kom cov tshuaj ntawd kho tau tu mob zoo zog tuaj.

Kuv yuav paub tau li cas yog tias kuv lub tshuaj nqus tsis muaj tshuaj nyob rau hauv lawm?

Tsis Txhob Cia Tag

Feem ntau lawm cov tshuaj nqus yuav muaj ib kem qhia txog qhov tshuaj tshuav txhawm rau ua kom koj paub tias tseem tshuav tshuaj nyob rau hauv ntau npaum li cas. Hu rau koj lub chaw muag tshuaj txhawm rau thov rov sau ntawv txib yuav tshuaj dua ua ntej, thaum tus zauv qhia txog qhov tshuaj tshuav los sis qhov tshuaj uas tseem tshuav yog thaj tsam li 10. Yog tias nws yog 0, ces txhais tau tias tsis tshuav tshuaj lawm, thiab koj tsim nyog muab pov tseg kom deb thiab siv lub tshuaj nqus tshiab.

LUB TSHUAJ NQUS UAS TXAU COV KUA TSHUAJ UA HUAB (METERED DOSE INHALER) (MDI)

Lub tshuaj nqus uas txau cov kua tshuaj ua huab (metered dose inhaler) yog raug siv nrog rau lub cuab yeej ncua sib nrug, los kuj tau hu ua lub cuab yeej kem ncua sib nrug los sis lub raj tuav. Nws yuav pab ua rau cov pa tshuaj nkag tau mus tob rau hauv ob plooj ntsws. Yog tias koj tsis tuaj yeem npo pa tau ntev li 10 vib nas this, ces tej zaum koj yuav tsum tau siv lub cuab yeej kem ncua sib nrug nrog rau lub khwb qhov ncauj-qhov ntswg.

Npaj lub tshuaj nqus:

 • Tshem lub hau tawm ntawm lub tshuaj nqus thiab lub cuab yeej kem ncua sib nrug.
 • Muab lub tshuaj nqus co - co (thaj tsam li 5 vib ns this) txhawm rau ua kom cov tshuaj sib tov.
 • Yog tias lub tshuaj nqus yog lub tshuaj tshiab los sis tsis tau siv ntev li 2 lub lim tiam dhau los lawm, ces muab nyem txau pov tseg rau saum huab cua li 2-4 zaug ua ntej nqus qhov tshuaj.
 • Muab lub tshuaj nqus nruab rau lub cuab yeej kem ncua sib nrug.

Kev siv lub cuab yeej kem ncua sib nrug yam uas tsis muaj lub khwb qhov ncauj-qhov ntswg

 

 • Maj mam ua pa tawm kom tag hauv ob nplooj ntsws.
 • Tso tog ncauj qho mus rau hauv koj lub qhov ncauj, sab sauv ntawm koj tus nplaig, ncua ntawm koj cov kaus hniav, thiab qhaws koj ob daim di ncauj los thaiv ncig nws.
 • Nyem txau lub tshuaj nqus thaum koj pib ua pa nkag maj mam thiab mus tob los ntawm koj lub qhov ncauj.
 • Npo pa kom ntev li 10 vib nas this txhawm rau cia kom cov tshuaj nyob rau hauv ob nplooj ntsws thiab cov hlab pa.
 • Tshem lub ncauj qho tawm ntawm koj lub qhov ncauj thiab maj mam ua pa tawm.
 • Tos thaj tsam li 1 feeb ncua ntawm cov kev txau tshuaj cawm siav. Tsis tas yuav tos ncua ntawm cov kev txau tshuaj tswj kev ua pa.

Kev siv lub cuab yeej kem ncua sib nrug uas muaj lub khwb qhov ncauj-qhov ntswg

 • Tso lub khwb qhov ncauj-qhov ntswg khwb lub qhov ntswg thiab lub qhov ncauj.
 • Nyem txau lub tshuaj nqus.
 • Muab lub khwb qhov ncauj-qhov ntswg nias cia ncig lub qhov ntswg thiab lub qhov ncauj thiab nqus pa nkag thiab ua pa tawm li 3 txog 5 zaug.

Tom qab kev siv koj lub tshuaj nqus MDI:

Yog tias koj siv lub tshuaj nqus steroid (tshuaj tswj kev ua pa), ces npuav dej yaug koj lub qhov ncauj thiab muab nti tawm.

Ua raws li cov lus qhia nyob rau hauv lub plhaub ntim los tu koj lub cuab yeej kem ncua sib nrug.

REDIHALER (LUB TSHUAJ NQUS UAS UA PA NQUS COV PA TSHUAJ HFA)

 • Qhib lub hau.
 • Tuav lub tshuaj nqus sawv ntseg - ntseg.
 • Ua pa tawm kom tag hauv ob nplooj ntsws, tab sis tsis txhob ua pa mus rau hauv lub ncauj qho.
 • Tso lub ncauj qho rau ncua ntawm koj ob daim di ncauj txhawm rau kom koj thiaj li tuaj yeem thaiv tau ntom.
 • Sib - sib zog nqus pa ntawm qhov ncauj txhawm rau tso qhov tshuaj tawm. Koj yuav hnov lub suab txhais nrov “ntij” thaum qhov tshuaj tawm los yog li ntawd kav tsij nqus pa txuas mus ntxiv.
 • Npo pa kom ntev li 10 vib nas this.
 • Maj mam ua pa tawm, ua pa kom nrug deb ntawm lub tshuaj nqus.
 • Muab lub hau kaw rau.
 • Yog tias yuav tsum tau nqus qhov tshuaj zaum tib ob, ces rov ua dua li cov kauj ruam dhau los.

Cim tseg: Yog tias koj tus me nyuam yog me nyuam me thiab yuav tsum tau siv lub cuab yeej kem ncua sib nrug, ces koj tuaj yeem ua tau kom Redihaler ua hauj lwm zoo ib yam li lub tshuaj nqus MDI. Piv txwv li Qvar Redihaler. Koj tus kws muab kev pab cuam fab kev kho mob los sis tus kws kho mob txoj hlab ua pa yuav qhia koj txog tias seb yuav siv txoj hauv kev no li cas yog tias yuav tsum tau siv.

LUB TSHUAJ NQUS UAS UA COV HMOOV TSHUAJ QHUAV: DISKUS

   

 • Tuav lub Diskus rau ntawm ib sab tes. Thawb qhov chaw tuav ntawm tus ntiv tes xoo rov qab mus kom kawg nkaus, kom txog thaum lub ncauj qho tshwm tuaj thiab muab cheem cia tseg rau ntawd.
 • Tuav lub Diskus nyob rau qib uas lub ncauj nqo tig tuaj rau koj. Swb tus pas nyom mus kom kawg nkaus kom txog thaum hnov nrov ntij.
 • Tig koj lub tob hau mus kom deb ntawm lub Diskus thiab ua pa tawm kom tag ntawm ob nplooj ntsws. (Cim tseg: Tsis txhob muab nws co los sis ua pa tawm tig mus rau ntawm nws.)
 • Tso lub ncauj qho rau ncua ntawm koj ob daim di ncauj. Nqus pa nkag kom xwm yeem thiab mus kom tob, ceev npaum li ceev tau. Koj tab tom tsim lub zog uas rub cov hmoov tshuaj tawm tuaj.
 • Tshem lub Diskus tawm ntawm koj lub qhov ncauj.
 • Npo pa kom ntev li 10 vib nas this. Tag ntawd maj mam ua pa tawm.
 • Muab lub Diskus kaw rau uas yog swb qhov chaw tuav ntawm tus ntiv tes xoo rov qab mus kom kawg nkaus.
 • Muab dej npuav yaug koj lub qhov ncauj thiab nti tawm yam uas tsis txhob nqos.

LUB TSHUAJ NQUS UAS UA COV HMOOV TSHUAJ QHUAV: FLEXHALER

Kev npaj lub Flexhaler

Lub Flexhaler tshiab tsim nyog yuav tsum tau npaj ua ntej siv nws thawj zaug. Ua raws li cov kauj ruam no:

 • Qhib lub hau khwb thiab muab tshem tawm.
 • Tuav lub Flexhaler kom ntseg uas lub ncauj qho tig rau sauv.
 • Ntswj qhib ntawm qhov chaw tuav xim av mus rau sab xis kom kawg nkaus thiab ntswj rov qab dua ib zaug ntxiv mus rau sab lauj.
 • Rov ntswj li qub dua kom txog thaum hnov lub suab nrov ntij. Tam sim no nws npaj txhij siv lawm.

Kev siv lub Flexhaler

 • Ntswj qhib lub hau khwb thiab muab tshem tawm. Tuav lub Flexhaler kom ntseg (lub ncauj qho tig rau sauv).
 • Ntswj qhib ntawm qhov chaw tuav xim av mus rau sab xis kom kawg nkaus, tag ntawd rov qab ntswj mus rau sab lauj kom txog thaum hnov nrov ntij.
 • Tig koj lub tob hau mus kom deb ntawm lub Flexhaler thiab ua pa tawm kom tag ntawm ob nplooj ntsws. (Cim tseg: Tsis txhob muab nws co los sis ua pa tawm tig mus rau ntawm nws.)
 • Tso lub ncauj qho rau ncua ntawm koj ob daim di ncauj thiab nqus pa nkag mus kom tob thiab sib zog nqus pa kom muaj pa puv nyob rau hauv ob nplooj ntsws.
 • Tshem lub Flexhaler tawm ntawm koj lub qhov ncauj.
 • Npo pa kom ntev li 10 vib nas this. Tag ntawd maj mam ua pa tawm.
 • Rov ua dua cov kauj ruam qub dua ib zaug ntxiv, yog tias yuav tsum tau nqus zaum thib ob.
 • Thaum ua tiav lawm, rov qab muab lub hau khwb rau thiab muab ntswj kaw rau.
 • Muab dej npuav yaug koj lub qhov ncauj thiab nti tawm yam uas tsis txhob nqos.

LUB TSHUAJ NQUS UAS UA COV HMOOV TSHUAJ QHUAV: ELLIPTA

   

 • Qhib lub hau khwb ntawm lub tshuaj nqus uas yog swb rov rau hauv kom pom lub ncauj qho kom txog thaum koj hnov lub suab nrov ntij. Kem suav zauv yuav suav nqis ib tug zauv.
 • Ua pa tawm kom tag ntawm ob nplooj ntsws thiab tuav lub tshuaj nqus kom nrug deb ntawm koj lub qhov ncauj.
 • Tso lub ncauj qho kom khov rau ncua ntawm koj ob daim di ncauj thiab nqus pa nkag los ntawm koj lub qhov ncauj ib zaug kom ceev thiab sib zog. Ua zoo ceev faj tsis txhob muab koj cov ntiv tes pos lub qhov cua thaum koj nqus.
 • Npo pa kom ntev thaj tsam li 10 vib nas this.
 • Tshem lub tshuaj nqus tawm ntawm koj lub qhov ncauj.
 • Muab lub tshuaj nqus kaw rau uas yog swb lub hau khwb nce thiab npog lub ncauj qho kom kawg nkaus.

LUB TSHUAJ NQUS UAS UA COV HMOOV TSHUAJ QHUAV: RESPICLICK

 • Qhib lub hau kom kawg nkaus kom txog thaum koj hnov lub suab nrov “ntij”.
 • Ua pa tawm ntawm koj lub qhov ncauj kom txhob muaj pa nyob rau hauv ob nplooj ntsws, tsis txhob ua pa tig mus rau lub ncauj qho ntawm lub tshuaj nqus.
 • Tso lub ncauj qho mus rau hauv koj lub qhov ncauj thiab qhaws koj ob daim di ncauj los thaiv ncig nws.
 • Sib - sib zog nqus pa ntawm qhov ncauj.
 • Npo pa kom ntev thaj tsam li 10 vib nas this.
 • Tshem lub tshuaj nqus tawm ntawm koj lub qhov ncauj thiab muab lub hau kaw rau.
 • Rov ua dua li cov kauj ruam qub yog tias yuav tsum tau nqus tshuaj ntxiv.

LUB TSHUAJ RESPIMAT (LUB TSHUAJ NQUS UAS MAJ MAM TSO COV PA TSHUAJ)

Txhawm rau muab sib dhos thiab npaj

 • Nyem lub pob tuav kom muaj kev nyab xeeb thaum uas siv koj lwm sab tes rub lub qab uas kaj tawm ncaj - ncaj. Ua tib zoo ceev faj tsis txhob kov tus koob tho qhov.
 • Sau qhov kev muab pov tseg raws hnub tim rau hauv daim ntawv lo qhia (qhov ntau ntawm cov hli suav txij hnub tim hnub no mus).
 • Muab koj lub taub ntim tshuaj tog hau uas me zog ntsaws rau hauv lub tshuaj nqus.
 • Tso lub tshuaj nqus rau saum lub npoo tiaj - tiaj thiab nias rau hauv kom khov kom txog thaum hnov nrov ntij.
 • Rov qab muab lub qab uas kaj ntsaws rau uas yog tso txoj kab kom ncaj rau lub pob tuav kom muaj kev nyab xeeb thiab muab swb los ua ke kom txog thaum hnov nrov ntij.
 • Thaum uas twb muab lub hau kaw rau lawm, tig lub qab uas kaj mus raws seem ntawm tus cim ua tus xib xub nyob rau hauv daim ntawv lo qhia kom txog thaum hnov nrov ntij.
 • Nias lub pob qhib me - me, kheej - kheej kom txog thaum lub hau qhib kawg nkaus.
 • Thaum uas lub tshuaj nqus taw mus rau hauv av lawm, nias lub pob tso tshuaj tawm. Saib rau cov huab pa tshuaj. Rov ua dua cov kauj ruam no kom txog thaum koj pom cov huab pa tshuaj tsuag tawm tuaj ua 4 tauv.

Lub tshuaj nqus no tej zaum yuav raug siv yam uas muaj los sis tsis muaj lub cuab yeej kem ncua sib nrug; ua raws li cov lus qhia ntawm koj tus kws muab kev pab cuam fab kev kho mob los sis tus kws kho mob ntawm txoj hlab ua pa.

Siv Txhua Hnub

 • Thaum uas twb muab lub hau kaw rau lawm, tig lub qab uas kaj mus raws seem ntawm tus cim ua tus xib xub nyob rau hauv daim ntawv lo qhia kom txog thaum hnov nrov ntij.
 • Qhib lub hau los ntawm kev thawb lub pob me - me, kheej - kheej rov sauv kom txog thaum lub hau qhib kawg nkaus.
 • Maj mam ua pa tawm thiab ua pa tawm kom tag ntawm ob nplooj ntsws uas nrug deb ntawm lub tshuaj nqus. Qhaws koj ob daim di ncauj ncig lub ncauj qho yam uas tsis pos lub qhov cua.
 • Taw lub tshuaj nqus mus rau tom qab ntawm koj lub qa. Thaum maj mam ua pa, ua pa mus tob los ntawm koj lub qhov ncauj, ces nias lub pob tso tshuaj tawm xim av thiab nqus pa txuas mus ntxiv.
 • Npo pa kom ntev li 10 vib nas this los sis ntev npaum li ntev tau uas hnov tau tias xis nyob.

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog qhia kiag rau koj tus me nyuam xwb, tab sis nws muab cov ntaub ntawv raws li ncua dav. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, ces thov hu rau koj tus kws kho mob.

tau hloov kho 3/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota