Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

MOB VOOS O THIAB MOB RWJ RAU NTAWM TAWV NQAIJ

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Cov mob ntawd yog dab tsi?

Mob voos o yog qhov kev kis kab mob npev taws lias ntawm daim tawv nqaij. Mob rwj rau ntawm tawv nqaij yog qhov kev txheeb sau cov kua paug los sis cov kua sab siv nyob hauv qab ntawm daim tawv nqaij. Qee zaus tus me nyuam tsuas muaj mob voos o los sis mob rwj, thiab qee zaus lawv yuav muaj tag nrho ob yam mob ua ke.

Dab tsi tsim ua rau muaj cov mob ntawd?

Mob voos o thiab mob rwj rau ntawm tawv nqaij yog tshwm sim los ntawm kev kis kab mob. Feem ntau lawm, qhov kev kis kab mob pib thaum npev taws lias (ib hom kab mob) nkag mus rau hauv cov tawv nqaij los ntawm qhov nqaij raug txiav, raug tom, los sis raug kos. Tib neeg cov roj ntshav tiv thaiv kab mob (cov roj ntshav tawm tsam kab mob) yuav tsim cov tsig nqaij tshwj xeeb los tawm tsam tus npev taws lias. Nws yog lub cev cov tsig nqaij tawm tsam kab mob thiab tus npev taws lias uas tsim ua rau muaj cov kua paug thiab kua sab siv feem ntau.

Yuav tuaj yeem pov thaiv tau cov mob ntawd li cas?

Hnav khaub ncaws thiab rau cov cuab yeej pov thaiv (xws li daim thaiv roob qhib thiab lub kaus mob caij tsheb kauj vab) txhawm rau los pov thaiv kab ntsaum tom, txiav, thiab khawb. Yog tias koj tus me nyuam raug mob, ces muab xab npum thiab dej los ntxuav cheeb tsam ntawd kom huv, siv tshuaj pleev tiv thaiv kab mob, thiab muab daim ntaub qhwv mob los sis daim ntaub qhwv nqaij to qhwv rau. Rau cov me nyuam me thiab cov me nyuam yaus uas hnav pawm, ua zoo ceev faj tsis txhob cia ua pob liab tshwm sim los ntawm qhov hnav pawm. Hu rau koj tus kws kho mob yog tias koj tus me nyuam raug tsiaj los sis tib neeg tom vim cov kev raug mob no yuav tsum tau txais kev saib xyuas tshwj xeeb.

Dab tsim yog cov cim mob thiab cov tsos mob?

Cov mob voos o feem ntau lawm pib los ntawm cheeb tsam me - me ntawm tawv nqaij uas liab - liab, muag - muag, sov - sov tiab o. Thaum uas nws loj zuj zus tuaj thiab kis mus rau ntawm tej tawv nqaij ntxiv, tej zaum tus me nyuam yuav ua npaws los sis ua daus no. Dhau li no lawm tej zaum cov qog nqaij ntshav daj uas nyob ze kuj yuav o thiab muag - muag ib yam thiab. Cov rwj feem ntau lawm liab - liab, sov - sov, thiab o ib yam nkaus, thiab tsim ua rau ua cov pob uas mob thiab muag - muag. Tej zaum cov pob ntawd yuav muaj yam ua kua tawm los (kua sab siv los sis kua paug). Cov pob ntawd tuaj yeem tshwm sim tau rau saum npoo tawv nqaij (uas tej zaum yuav saib zoo li cov pob kab ntxau), hauv qab tawv nqaij, hauv tus kaus hniav, los sis tob nyob rau sab hauv lub cev. Cov mob voos o feem ntau lawm yuav tsis sib kis, tab sis cov kua paug/cov kua sab siv los ntawm cov rwj tuaj yeem kis tau.

Cov mob ntawd yuav raug ntaus nqi mob li cas?

Mob voos o thiab mob rwj rau ntawm tawv nqaij ob yam tib si feem ntau lawm raug ntaus nqi mob nyob rau ncua sij hawm kuaj. Qee zaus, yuav tsum tau thaij duab saib, xws li siv lub cuab yeej tso saib mob, los ntaus nqi qhov mob rwj rau saum tawv nqaij. Qee zaus tus kws kho mob kuj yuav muab cov qauv ntshav coj mus ntsuam xyuas nrhiav tus npev taws lias nyob rau hauv cov ntshav.

Cov mob ntawd yuav raug kho li cas?

Vim cov mob ntawd tshwm sim los ntawm kev kis kab mob npev taws lias, cov me nyuam feem ntau uas muaj cov mob voos o los sis mob rwj thiaj yuav tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob txhawm rau los pab tua cov kab mob. Qee zaus yuav tsum muab cov tshuaj tiv thaiv kab mob no nyob rau hauv tsev kho mob, tshwj xeeb tshaj yog tias lawv yuav tsum tau siv cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj rau txoj leeg ntshav (IV).

Yog tias mob rwj, nws yog qhov tseem ceeb heev uas yuav tsum tau paim cov kua paug/cov kua sab siv tawm kom tag thiaj li yuav tuaj yeem kho tau. Yog tias koj tus me nyuam cov rwj twb paim kua paug tag lawm, ces tej zaum koj tus me nyuam tus kws pab kho mob yuav hais kom tos saib seb nws puas yuav zoo nws mus tso. Yog tias nws tsis tau paim kua paug los sis tsis tau nruj txaus uas yuav paim, ces tej zaum tus kws pab kho mob yuav hais kom koj siv daim ntaub npuab mob uas sov coj los npuab rau nyob ntawm tsev txhawm rau pab ua kom nws paim. Koj tuaj yeem tsim tau daim ntaub npuab mob los ntawm kev muab txoj phuam raus cov dej sov (tsis kub) thiab muab nws tso npuab rau saum lub rwj kom ntev li ntau feeb, ib hnub ob peb zaug. Qee zaus, tej zaum koj tus kws muab kev pab cuam kho mob yuav tsum tau pab paim cov kua paug los ntawm kev txiav lub rwj me ntsis. Tej zaum txheej txheem no yuav tsum tau siv tshuaj tsaug zog thiab/los sis kev pab los ntawm tus kws phais mob me nyuam yaus.

YOG TIAS KOJ TUS ME NYUAM YUAV TSUM RAUG PHAIS

Yuav ua li cas nyob rau ncua sij hawm phais?

Koj tus me nyuam yuav pw tsaug zog txhawm rau ua qhov kev phais mob. Txhawm rau paim lub rwj, tus kws phais mob yuav txiav lub pob kua paug. Cov kua paug/cov kua sab siv yuav raug paim tawm kom tag. Tej zaum yuav muab cov ntaub qhwv nqaij to uas huv ntsaws kom puv rau hauv lub pob uas tsis muaj kua paug lawm txhawm rau pab cheem qhov los ntshav. Qhov nqaij raug txiav nws mam li zoo nws. Yog tias tsim nyog, koj yuav tau txais kev qhia txog txoj hauv kev saib xyuas qhov nqaij raug txiav.

Kuv tuaj yeem cia siab rau dab tsi tom qhov kev phais mob?

 • Kev ua dej num: Tej zaum koj tus me nyuam yuav tuaj yeem rov mus ua tau ub no raws li ib txwm raws li lawv thev taus. Koj tus me nyuam tsim nyog tsis txhob mus rau hauv lub pas ua luam dej, lub pas dej los sis lwm cov dej kom txog thaum qhov tawv nqaij zoo tso. Koj tus me nyuam tuaj yeem da tau tus kais dej thiab/los sis lub dab dej raws li koj tus kws phais mob tau qhia.

 • Kev saib xyuas lub qhov phais: Koj tus me nyuam tus kws phais mob yuav muab cov lus qhia tshwj xeeb rau koj txhawm rau saib xyuas kho lub qhov phais tom qab phais mob. Ntawm no yog qee yam uas koj thiab koj tus me nyuam tuaj yeem ua tau ib yam nkaus:
  • Coj lub hnab looj tes thiab/los sis ntxuav koj ob txhais tes ua ntej thiab tom qab saib xyuas kho lub rwj txhawm rau pov thaiv qhov kev kis kab mob.
  • Muab daim ntaub qhwv nqaij to los npog lub rwj tas li txhawm rau kom cov kua si tawm thiaj li tsis lo cov khaub ncaws.
  • Tsis txhob cia koj tus me nyuam koom siv cov phuam so ib ce, cov ntaub pua chaw, cov phuam, cov khaub ncaws, los sis cov chais hwj txwv.
  • Ntxhua koj tus me nyuam cov khaub ncaws, cov ntaub pua chaw, thiab cov phuam rau hauv ib lub tshuab ntxhua khaub ncaws. Muab ua kom qhuav nyob rau hauv ib lub tshuab cua kub.
  • Ua kom cheeb tsam huv si thiab qhuav tas li. Zam kev siv cov ntaub uas tsis yog tsim los ntawm cov paj rwb los sis plaub tsiaj. Zam kev hnav cov khaub ncaws tuaj hauv qab los sis cov khaub ncaws uas zawm uas tej zaum yuav tshiav lub qhov phais.
  • Thaum tus kws phais mob hais tias tsis ua li cas, ces cia koj tus me nyuam da dej los sis da tus kais dej tas li, tshwj xeeb tshaj yog tom qab cov dej num no uas tsim ua rau lawv tawm hws. Siv lub xab npum tiv thaiv kab mob npev taws lias los sis xab npum nkis xaws lis (glycerin).
 • Cov tshuaj: Tej zaum yuav tsum tau siv cov tshuaj txo qhov mob xws li tshuaj acetaminophen (Tylenol®), tshuaj ibuprofen (Motrin® los sis Advil®), los sis tshuaj muaj yees txhawm rau los pab txo qhov mob li ob peb hnub tom qab phais mob. Yog tias tau txib yuav cov tshuaj tiv thaiv kab mob, ces nws yog qhov tseem ceeb heev uas koj tus me nyuam yuav tau noj txhua qhov tshuaj raws li qhia, txawm tias lawv hnov zoo zog lawm los xij. Qhov no yog txoj hauv kev uas zoo tshaj plaws los tua cov kab mob uas phom sij.
 • Kev rov qab mus kawm ntawv/chaw zov me nyuam nruab hnub: Tej zaum koj tus me nyuam yuav tuaj yeem rov qab mus kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam nruab hnub thaum uas koj hnov tau tias tsim nyog.

Thaum twg kuv mam hu rau tus kws phais mob?

Yog tias koj tus me nyuam raug phais mob, ces hu rau tus kws phais mob yog tias koj tus me nyuam:

 • Ua npaws kub tshaj li 101°F
 • Lub qhov phais liab - liab
 • Mob heev ntxiv zuj zus tuaj
 • Muaj kua sab siv tawm ntau zuj zus tuaj

Mus kuaj ua kev raws qab saib mob nrog rau koj tus me nyuam tus kws phais mob raws li tau qhia tom qab phais mob. Koj tuaj yeem hu tau rau 612-813-8000 txhawm rau ua qhov kev teem caij sib ntsib.

Thaum twg kuv mam hu rau tus kws pab kho mob ib txwm?

Yog tias koj tus me nyuam tsis tau raug phais mob, ces hu rau koj lub chaw kuaj mob yog tias koj tus me nyuam:

 • Qhov mob liab, o, los sis mob zuj zus tuaj
 • Muaj cov kab liab rau ntawm daim tawv nqaij uas nyob ze rau lub rwj ntawm daim tawv nqaij
 • Ua npaws tshiab, ua npaws uas kub zuj zus tuaj, los sis ua npaws ntev tshaj li 48 teev (2 hnub)

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus no tsis yog tshwj xeeb kiag rau koj tus me nyuam tab sis muab los ua ncauj lus qhia dav xwb. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, ces thov hu rau koj lub chaw kuaj mob.

Tau hloov kho 2/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota