Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

KEV SAIB XYUAS KEV NOJ QAB HAUS HUV FAB SIAB NTSWS THAUM MUAJ XWM TXHEEJ CEEV

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Thaum tus me nyuam los sis cov tub ntxhais hluas xav tau kev saib xyuas kev noj qab haus huv fab siab ntsws thaum muaj xwm txheej ceev, Children's Minnesota nyob ntawm no yuav los pab. Children's Minnesota muab kev saib xyuas kev noj qab haus huv fab siab ntsws thaum muaj xwm txheej ceev nyob rau ntawm peb lub tsev kho mob Minneapolis thiab St. Paul tib si. Dhau li no lawm peb kuj muaj lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv fab siab ntsws rau cov neeg mob uas pw kho hauv tsev kho mob nyob ntawm peb lub tsev kho mob St. Paul. Tej zaum cov me nyuam yuav txav los rau ntawm no los sis mus rau lwm qhov chaw thaum xav tau kev saib xyuas lawv qhov xwm txheej ceev. Peb yuav nrog koj sib tham hais txog tej cov kev kho mob thaum muaj xwm txheej ceev uas zoo tshaj plaws txhawm rau kom koj tus me nyuam, koj, los sis lwm cov neeg mob, thiab neeg ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb.

Yuav ua li cas yog tias kuv tus me nyuam nyob rau hauv tsev kho mob?

Nyob rau ntawm Children's, cov neeg ua hauj lwm yuav kho thiab ua kom cov me nyuam nyob tus thaum muaj xwm txheej kev noj qab haus huv fab siab ntsws, thiab lawv saib xyuas rau tej cov kev xav tau fab kev kho mob uas tej zaum koj tus me nyuam muaj. Ncua sij hawm ua qhov kev lis no, muaj feem uas koj tus me nyuam yuav tau nyob rau hauv Children's Minnesota chav kho mob xwm txheej ceev. Thaum nyob rau hauv chav kho mob xwm txheej ceev, koj tus me nyuam yuav muaj pab pawg neeg ua hauj lwm kws kho mob tshwj xeeb uas muaj kev txawj uas suav nrog, tus neeg ua hauj lwm pab zej tsoom, tus kws tu mob ntawm ib sab txaj, tus kws kuaj mob thiab tus neeg koom muab kev txhawb nqa fab chaw kuaj mob (clinical support associate) (CSA) los sis tus kws muab kev pab cuam fab kev kho mob thaum muaj xwm txheej ceev (emergency medical technician) (EMT). Tus neeg ua hauj lwm pab zej tsoom yuav yog tus neeg ua hauj lwm tseem ceeb uas ua hauj lwm nrog koj thiab koj tus me nyuam los ua kom ntseeg siab tias muaj lub phiaj xwm kev noj qab haus huv fab siab ntsws uas zoo tshaj plaws. Tus kws kuaj mob thiab tus kws tu mob yuav ua kom ntseeg siab tias koj tus me nyuam cov kev xav tau fab kev kho mob tau txais kev saib xyuas lawm thiab CSA/EMT yuav pab kuaj xyuas koj tus me nyuam kom muaj kev nyab xeeb.

Vim yog feem no ntawm lub tsev kho mob muaj txhawm rau ua kev saib xyuas kho mob maj ceev thiab tsis yog lub tsev kho mob fab siab ntsws, cov neeg ua hauj lwm thiaj li yuav tau ua zoo ceev faj tshwj xeeb txhawm rau ua kom koj tus me nyuam muaj kev nyab xeeb.

  • Koj tus me nyuam yuav tsis nyob ib leeg, txawm tias ib pliag xwb los yeej tsis tau. Ib tug tswv cuab ntawm cov neeg ua hauj lwm yuav nrog koj tus me nyuam nyob tas li, uas suav nrog thaum taug kev mus chav dej tib si. Tus neeg ua hauj lwm uas yog poj niam los sis txiv neej ib yam li koj tus me nyuam thiaj tuaj yeem nrog tau koj tus me nyuam yog tias tsim nyog.
  • Koj tus me nyuam yuav tsum tau nyob twj ywm rau hauv ib chav tshwj xeeb uas yog tawm qauv los ua kom lawv muaj kev nyab xeeb ntau npaum li ntau tau.
  • Cov neeg tuaj saib tej zaum yuav raug txwv nyob rau qee zaus.
  • Yog tias koj tus me nyuam muaj kev pheej hmoo uas tsim kev raug mob rau lawv tus kheej los sis lwm tus, ces tej zaum peb yuav tsum tau siv cov kev kho mob thaum muaj xwm txheej ceev, xws li:
    • cov tshuaj ua kom nyob twj ywm
    • kev muab pav tes pav taw
    • tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev ruaj ntseg

Thaum koj tus me nyuam nyob tus thiab tau txais kev kho mob rau tej cov kev xav tau fab kev kho mob lawm, ces yuav raug muab tshem mus rau lub chaw kho mob fab siab ntsws yog tias tsis tuaj yeem saib xyuas tau koj tus me nyuam nyob ntawm tsev. Txawm tias peb yuav nrhiav lub chaw kho mob uas nyob ze koj lub tsev los, tej zaum qhov no yuav ua tsis tau tas li.

Cov me nyuam feem ntau yuav nyob rau hauv chav kho mob xwm txheej ceev ntev li ntau teev ua ntej ua tiav qhov kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv fab siab ntsws. Yog tias koj tus me nyuam yuav tsum tau pw kho hauv tsev kho mob, ces nws yog teeb meem li ib txwm uas yuav siv sij hawm yam tsawg kawg ib hmos nyob rau hauv chav kho mob xwm txheej ceev thaum uas nrhiav lub txaj nyob rau ntawm lub chaw kho mob fab siab ntsws rau neeg mob uas pw kho hauv tsev kho mob.

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog qhia kiag rau koj tus me nyuam xwb tab sis muab cov ntaub ntawv raws li ncua dav. Yog tias koj muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb dab tsi, ces thov sib tham nrog tus kws kho mob, tus kws tu mob, los sis tus neeg ua hauj lwm pab zej tsoom.

Tau tshab xyuas 2/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota