Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

COV TSHUAJ OPIOID: KEV SIV, KEV KHAWS CIA THIAB KEV POV TSEG YAM UAS MUAJ KEV NYAB XEEB

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Cov tshuaj Opioid yog dab tsi?

Cov tshuaj opioid yog cov tshuaj kho mob uas muaj zog uas tau txib yuav los kho qhov mob nyob rau qib nrab mus txog rau qib uas mob hnyav. Feem tau lawm, cov tshuaj opioid yog tau txib yuav los siv nrog rau cov tshuaj txo qhov mob uas yuav tau raws chaw muag tshuaj, xws li tshuaj acetaminophen (Tylenol®) los sis tshuaj ibuprofen (Advil® los sis Motrin®). Qhov no yuav pab tswj tau qhov mob zoo zog. Muaj ntau cov tshuaj opioid sib txawv uas raug siv los kho qhov mob. Qee cov piv txwv muaj xws li:

 • Tshuaj tramadol
 • Tshuaj hydromorphone
 • Tshuaj morphine
 • Tshuaj oxycodone
 • Tshuaj methadone
 • Tshuaj hydrocodone

Thaum koj tus me nyuam qhov mob zoo zuj zus tuaj, ces maj mam txo kev siv cov tshuaj opioid thiab siv cov tshuaj txo qhov mob uas yuav tau raws chaw muag tshuaj lawm xwb.

Kuv Yuav Siv Cov Tshuaj Opioid Li Cas Thiaj Muaj Kev Nyab Xeeb?

Cov tshuaj opioid yog ib feem tseem ceeb ntawm kev kho mob. Qee cov feem cuam tshuam tsis zoo yog:

 • Ua pob/khaus
 • Cem quav
 • Tsaug zog
 • Lub cev ua hauj lwm qeeb
 • Txiav txim siab tau tsis zoo
 • Muaj feem uas cia li tseg tsis taus tshuaj

Kev tseg tsis taus tshuaj txhais tau tias koj lub cev yuav tsum tau siv tshuaj thiaj nyob taus. Kev tso tseg kev siv qhov tshuaj ntawd yam uas ceev tuaj yeem tsim ua rau koj tus me nyuam ntsib cov tsos mob txog rau ntawv kev txiav tshuaj. Kev tseg tsis taus tshuaj feem ntau lawm tsuas tshwm sim thaum koj tus me nyuam tau noj qhov tshuaj opioid txhua - txhua hnub mus ntev li 7 hnub los sis ntev tshaj ntawd xwb. Yog tias tsim nyog, koj tus kws muab kev pab cuam kho mob yuav qhia koj txog txoj hauv kev txo qhov tshuaj opioid yam uas muaj kev nyab xeeb txhawm rau pov thaiv cov tsos mob ntawm kev txiav tshuaj.

Kev tseg tsis taus tshuaj tsis zoo ib yam li quav tshuaj. Quav tshuaj yog tus yam ntxwv mob uas muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau koj lub paj hlwb thiab kev coj cwj pwm. Quav tshuaj tshwm sim thaum koj tsis tuaj yeem tswj tau koj txoj kev xaiv siv tshuaj mus ntxiv lawm. Yog tias koj siv tshuaj mus rau fab tsis zoo, ces thaum kawg koj lub hlwb yuav txib kom siv qhov tshuaj ntawd txuas mus ntxiv.

Cov Lus Qhia Rau Kev Siv Cov Tshuaj Opioid Yam Uas Muaj Kev Nyab Xeeb

 • Nyeem cov lus qhia uas koj tau txais los ntawm lub chaw muag tshuaj.
 • Tsis txhob muab qhov tshuaj opioid rau koj tus me nyuam tshwj tsis yog tias nws raug txib yuav los siv rau tus me nyuam. Tsis txhob faib cov tshuaj opioid rau lwm tus neeg.
 • Noj cov tshuaj opioid raws li tau txib yuav. Yog tias tsis tuaj yeem tswj tau koj tus me nyuam qhov mob los sis lawv tab tom ntsib cov feem cuam tshuam tsis zoo los ntawm kev siv tshuaj, ces nrog koj tus kws muab kev pab cuam kho mob sib tham hais txog tej yam uas yuav tau ua. Tsis txhob noj tshuaj ntau ntxiv tshwj tsis yog koj tau txais lus qhia kom ua li ntawd.
 • Siv qhov tshuaj opioid yog tias qhov tshuaj acetaminophen los sis tshuaj ibuprofen tsis tuaj yeem txo tau qhov mob txaus. Nws yeej muaj kev nyab xeeb uas siv cov tshuaj no ua ke thiab tsim nyog yuav tau sim siv cov tshuaj uas yuav tau raws chaw muag tshuaj ua ntej tso mam li siv cov tshuaj opioid.
 • Tsis txhob tsav tsheb thaum noj cov tshuaj opioid.
 • Qhia rau koj tus kws pab kho mob paub txog lwm cov tshuaj uas koj tus me nyuam tab tom noj txhawm rau zam cov feem cuam tshuam tsis zoo ntxiv.
 • Tsis txhob xo, zom, los sis ua kom cov ntsiav tshuaj opioid yaj tshwj tsis yog koj tus me nyuam tus kws pab kho mob qhia koj kom ua li ntawd.
 • Kev siv cov tshuaj opioid mus rau fab tsis zoo tuaj yeem tsim ua rau muaj kuab lom los ntawm kev siv tshuaj ntau dhau. Npaj kom txhij rau cov xwm txheej ceev. Yog tias koj tus me nyuam tau txib yuav qhov tshuaj uas tau hu uas Narcan® los sis Naloxone, qhov no tuaj yeem pab txo tau qhov raug kuab lom los ntawm kev siv tshuaj ntau dhau. Yog tias koj pom muaj tej qhov twg ntawm cov tsos mob 911 hauv qab no, ces ua raws li cov lus qhia thiab muab lub tshuaj Narcan tsuag rau hauv koj tus me nyuam lub qhov ntswg.
 • Hu rau 911 yog tias:
  • koj tus me nyuam tsis hnov los sis tsis tsim
  • ua pa qeeb heev
  • tsis ua pa

Kuv Yuav Khaws Cov Tshuaj Opioid Cia Li Cas Thiaj Muaj Kev Nyab Xeeb?

Kev siv tshuaj ntau dhau yam uas tsis yog txhob txwm, kev tsis siv cov tshuaj opioid raws li tau txib yuav, thiab kev siv cov tshuaj opioid ntau dhau lawm yog cov kev txhawj xeeb fab kev nyab xeeb ntawm zej tsoom. Muab txhua cov tshuaj opioid ntim rau hauv nws lub plhaub ntim qub tso rau sab hauv lub tub xauv los sis tso rau hauv qhov chaw kom lwm tus, tshwj xeeb tshaj yog cov me nyuam yaus, tsis tuaj yeem mus muab tau yooj yim.

Tus neeg laus tsim nyog tswj cov tshuaj no thiab taug qab xyuas lawv qhov kev siv yam uas ua tib zoo ceev faj. Cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus uas tab tom nrhiav cov tshuaj no los siv yam uas tsis tsim nyog feem ntau lawm yog tau txais los ntawm cov tub tshuaj nyob rau hauv lawv tus kheej lub tsev los sis tus phooj ywg los sis tus txheeb ze lub tsev.

Kuv Yuav Muab Cov Tshuaj Opioid Pov Tseg Li Cas?

Kev pov tseg (kev muab sau pov tseg) ntawm cov tshuaj opioid uas tsis xav tau lawm los sis tag sij hawm lawm yog qhov tseem ceeb vim muaj kev pheej hmoo siab rau kev siv rau fab tsis zoo. Muaj ntau txoj hauv kev xaiv rau kev muab cov tshuaj opioid pov tseg yam uas muaj kev nyab xeeb yam uas tsis muaj kev rhuav tshem huab cua ib puag ncig, uas suav nrog:

 • Nkag mus saib cov ntaub ntawv txhawm rau nrhiav koj lub chaw muab pov tseg hauv zos los ntawm kev tshawb nrhiav “Zej Tsoom Cov Chaw Pov Tseg Kob Tshuaj Uas Tau Tswj Los Ntawm DEA (DEA Controlled Substance Public Disposal Locations) - Lub Cuab Yeej Tshawb Nrhiav (Search Utility)” nyob rau hauv koj lub nplaus xawj is taws nev. Koj yuav raug thov kom ntaus koj Lub Xeev thiab Tus Zauv Chaw Nyob los sis Lub Nroog.
 • Yuav lub hnab ntim ntawv “Xa Rov Qab Hauv Kev Xa Ntawv (Mail Back)” los ntawm koj lub chaw muag tshuaj hauv zos txhawm rau xa koj cov tshuaj raws ntawv sau yuav uas tsis tau siv mus pov tseg yam uas muaj kev nyab xeeb.
 • Yuav xuv Cuab Yeej Kaw Kev Siv uas muaj muag nyob rau ntawm Children’s Minnesota lub chaw muag tshuaj rau cov neeg mob uas tsis pw kho hauv ntsev kho mob nyob rau Minneapolis los sis St. Paul lub chaw kawm.
 • Hu rau koj lub chaw ceev xwm los sis lub chaw tua hluav taws hauv zos. Feem ntau lawm cov chaw hauj lwm no yuav pab muab cov tshuaj opioid pov tseg rau zej tsoom.

*Cov kev xaiv saum toj no yog qhov muaj kev nyab xeeb tshaj plaws rau kev muab cov tshuaj pov tseg. Txawm li cas los xij, yog tias cov no tsis yog txoj hauv kev xaiv, ces xav kom koj muab cov tshuaj opioid pov tseg los ntawm kev muab cov tshuaj ntawd yaug mus rau hauv lub dab siv chav dej.

Tsis TXHOB muab cov tshuaj opioid pov tseg rau hauv lub thoob rau khaub sw.

*Lub Chaw Tswj Khoom Noj thiab Tshuaj Kho Mob (Food and Drug Administration) yeej paub zoo txog feem cuam tshuam tsis zoo rau huab cua ib puag ncig los ntawm kev muab cov tshuaj uas muaj kev phom sij yaug mus rau hauv lub dab siv chav dej. Lawv ntseeg tias qhov kev pheej hmoo muaj kev phom sij uas tau paub los ntawm kev nphav raug cov tshuaj opioid yam uas tsis yog txhob txwm, uas suav nrog kev tuag los ntawm kev siv mus rau fab tsis zoo, qhov ntawd muaj ntau tshaj li qhov kev pheej hmoo uas muaj feem tshwm sim rau tib neeg los sis huab cua ib puag ncig los ntawm kev yaug cov tshuaj no thaum tsis muaj lwm txoj hauv kev xaiv rau kev muab pov tseg lawm.

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog qhia kiag rau koj tus me nyuam xwb, tab sis nws muab cov ntaub ntawv raws li ncua dav. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, ces thov hu rau koj lub chaw kuaj mob.

tau hloov kho 2/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota