Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tsaus muag

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Tsaus muag yog dab tsi?

Qhov tsaus muag yog kev ua hauj lwm fab hluav taws xob tsis zoo li ib txwm nyob rau hauv lub paj hlwb uas tej zaum yuav hloov pauv qee tus neeg cov kev nqis tes ua ub no, cov kev hnov tau los sis cov kev xav. Qhov tsaus muag tuaj yeem sib txawv mus raws li txhua tej tus neeg. Ncua sij hawm tsaus muag, tej zaum lub cev cov leeg nqaij yuav caws, ntswj, los sis khov. Tej zaum yuav muaj qhov kev hnov txawv los sis qhov kev hloov pauv kev nco tau. Nyob rau xwm txheej feem ntau, cov kev tsaus muag nws yuav tsum nws nyob rau hauv ncua sij hawm li ob peb feeb.

Tom qab qee cov kev tsaus muag, tej zaum koj tus me nyuam yuav tsis meej pem thiab yuav xav tsaug zog. Feem ntau lawm qhov no yuav zoo rov los nyob rau ncua sij hawm 30 feeb mus txog rau ib teev. Qhov no yog tau hu ua “ncua sij hawm tom qab tsaus muag (post-ictal phase).”

Muaj ntau hom kev tsaus muag sib txawv, uas nce raws li qhov tias seb pib nyob rau qhov chaw twg ntawm lub hlwb. Cov kev tsaus muag nyob rau hauv tib cheeb tsam ntawm lub hlwb yog tau hu ua cov kev tsaus muag qee feem. Cov kev tsaus muag nyob rau hauv tag nrho lub hlwb yog tau hu ua tsuas muag mus dav. Tej zaum kev tsaus muag tsuas tshwm sim ib zaug los sis ob zaug xwb, los sis tej zaum yuav tshwm sim ua ntu zus. Mob qaug dab peg yog tus kab mob ntawm kev tsaus muag uas rov tshwm sim dua uas tsis yog tshwm sim los ntawm lwm yam, xws li ua npaws. Lo lus tias mob qaug dab peg tsis txhais tias yog tej yam hais txog kev ua hauj lwm fab siab ntsws los sis fab lub cev ntaj ntug.

Qee cov kev tsaus muag yuav siv sij hawm ntev thiab yuav tsis tsum yam uas tsis siv tshuaj pab. Cov kev tsaus muag uas ntev tshaj li 5 feeb, los sis cov kev tsaus muag uas tshwm sim tag thiab rov tshwm sim dua yam uas tsis rov feeb meej los nyob rau ncua sij hawm ntawd yog tau hu ua qaug dab peg.

Tsaus muag los ntawm qhov ua npaws yog dab tsi?

Cov kev tsaus muag uas tshwm sim los ntawm cov kev ua npaws yog tau hu ua cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws. Tej zaum yuav muaj ntau yam kev tsim ua rau ua npaws, uas suav nrog kev kis mob rau ntawm pob ntseg los sis no. Tsaus muag los ntawm qhov ua npaws yog teeb meem raws li ib txwm uas nquag muaj heev. Feem ntau lawm cov kev tsuas muag no nyiam tshwm sim rau cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog nyob rau ncua 6 hli thiab 6 xyoo. Cov me nyuam yaus muaj feem siab zog uas muaj cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws yog tias muaj keeb kwm tsev neeg los sis yog tias lawv tau muaj ib zaug ua ntej lawm. Thaj tsam li 1 leeg hauv 3 leeg me nyuam yaus uas tau tsaus muag los ntawm qhov ua npaws ib zaug lawm yuav rov muaj dua lwm zaus. Feem ntau lawm cov me nyuam yuav loj hlob dhau cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws tom qab 5 xyoos.

Txawm tias cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws ib ncua sij hawm luv - luv muaj kev txaus ntxhai heev los, lawv yuav tsis tsim ua rau muaj kev puas tsuaj rau lub hlwb. Cov me nyuam uas tau tsaus muag los ntawm qhov ua npaws tsuas muaj kev pheej hmoo muaj tus mob qaug dab peg ntxiv me ntsis xwb.

Kuv tuaj yeem cia siab tau rau dab tsi nyob rau hauv tsev kho mob?

Tej zaum yuav tau ua qhov kev kuaj hluav taws xob ntawm lub hlwb (electroencephalogram) (EEG) los ntsuas txog qhov kev ua hauj lwm fab hluav taws xob ntawm lub hlwb. Dhau li no lawm tej zaum kuj yuav tau ua qhov kev tshawb fawb txog daim duab thaij ntawm lub tob hau, xws li CT los sis MRI, txhawm rau saib lub paj hlwb. Tej zaum yuav tau kuaj ntshav thiab kuaj zis thiab.

Tej zaum yuav muab cov tshuaj tiv thaiv qhov tsaus muag uas yog hom tshuaj txhaj rau txoj leeg ntshav (IV), noj ntawm ncauj, los sis ntsaws rau qhov quav. Cov kws tu mob yuav saib xyuas yam tsis tu ncua rau koj tus me nyuam qib kev nco tau, kev ua dej num, kev muaj zog, kev sib txuas lus, qhov kub - txias, mem tes, kev ua pa, thiab ntshav ntoj. Tej zaum yuav tau siv lub nab cos los saib tej cov kev hloov pauv uas cuam tshuam.

Kuv tuaj yeem saib xyuas kuv tus me nyuam li cas?

Yog tias koj tus me nyuam muaj mob qaug dab peg thiab yuav tsum tau siv tshuaj tiv thaiv qhov tsaus muag, ces nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tau muab cov tshuaj thawd raws li tus kws kho mob tau txib yuav. Nce raws li qhov tsim ua rau tshwm sim, cov kev tsaus muag feem ntau tuaj yeem siv tshuaj tswj tau, thiab tuaj yeem ua rau koj tus me nyuam muaj lub neej zoo tau. Txawm li cas los, tsim nyog yuav tau ua zoo ceev faj rau cov kev ua dej num uas tej zaum yuav tsim ua rau raug mob yog tias koj tus me nyuam tsaus muag. Koj tus me nyuam tsim nyog tsis txhob ua cov kev ua dej num xws li:

 • kev nce mus rau cov chaw siab
 • kev ua luam dej yam uas tsis muaj leej twg saib
 • kev da dej yam uas tsis muaj leej twg saib

Yog tias koj tus me nyuam muaj cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws, ces koj los sis lawv tuaj yeem ua tau koj txhua cov kev ua dej num raws li ib txwv. Tej zaum koj tus me nyuam yuav mus rau lub chaw zov me nyuam nruab hnub los sis raug muab tseg cia nyob nrog tus neeg zov me nyuam. Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas yuav tau piav qhia rau tus neeg zov me nyuam los sis tus kws muab kev pab cuam zov me nyuam nruab hnub paub txog tej yam uas tau tshwm sim thiab tej yam uas yuav tsum tau ua yog tias rov tshwm sim dua. Yog tias koj tus me nyuam ua npaws, ces koj tuaj yeem kho tau uas yog siv qhov tshuaj acetaminophen (Tylenol®) los sis qhov tshuaj ibuprofen (Motrin®, yog tias lawv muaj hnub nyoog siab dua li 6 hli). Txawm li cas los xij, kev saib xyuas yam tsis tu ncua rau koj tus me nyuam qhov kub - txias yuav pab pov thaiv tsis tau kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws ntxiv mus tas li. Qee zaus qhov kev tsaus muag uas rov tshwm sim dua kuj yuav yog thawj qhov tsos mob ntawm qhov ua npaws.

Kuv tsim nyog ua li cas ncua sij hawm tsaus muag?

 1. Nyob twj ywm ntsiag to. Nyob nrog koj tus me nyuam.
 2. Tso koj tus me nyuam pw rau ntawm ib sab thiab muab tej yam uas zooj - zooj coj los rau lawv ncoo.
 3. Tsis txhob muab koj tus me nyuam pav los sis tso tej yam dab tsi rau hauv lawv lub qhov ncauj.
 4. Ntsuam xyuas lub moos txhawm rau tuav sij hawm ntawm qhov tsaus muag.
 5. Saib tej kev txav mus los ntawm txhais npab, ceg, los sis qhov muag; tej zaum koj tus kws kho mob yuav xav paub txog qhov no. Dhau li no lawm koj kuj tuaj yeem thaij tau vis dis aus ntawm qhov tsaus muag txhawm rau pab qhia ua kom koj tus me nyuam tus kws kho mob pom txog tej yam uas tab tom tshwm sim.
 6. Saib koj tus me nyuam li kev ua pa thiab saib tej kev hloov pauv xim ntawm lawv xws li kev hloov pauv ua xim daj los sis xim xiav nyob rau ib ncig ntawm lawv lub qhov ncauj.

Kuv tsim nyog hu rau tus kws kho mob thaum twg?

Hu rau koj tus kws kho mob yog tias koj tus me nyuam:

 • Muaj cov kev tsaus muag tshwm sim heev zuj zus tuaj (suav nrog yog tias koj tus me nyuam muaj cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws, thiab tsaus muag li ob zaug nyob rau hauv ntev 24 teev)
 • Muaj cov kev tsaus muag uas txawv li ib txwm (suav nrog yog tias koj tus me nyuam tsuas muaj cov kev tsaus muag los ntawm qhov ua npaws xwb, thiab tam sim no muaj qhov tsaus muag yam uas tsis muaj qhov ua npaws)
 • Tsis kam noj tshuaj
 • Yog tshuaj zoo ntuav
 • Xav tsaug zog heev los sis nyob tsis tus

Hu rau 911 yog tias koj tus me nyuam muaj:

 • muaj qhov tsaus muag uas ntev tshaj li 5 feeb
 • cov kev tsaus muag uas rov tshwm sim dua yam uas tsis rov feeb meej los
 • tej cov kev hloov xim, xws li ib ncig ntawm lub qhov ncauj ua xim xiav los sis xim paj yeeb nyob rau ncua sij hawm los sis tom qab tsaus muag (yog tias qhov no tsis yog teeb meem li ib txwm rau koj tus me nyuam)
 • tsis ua pa ntev tshaj li 30 xis khoos

Kuv yuav tsum paub dab tsi ntxiv?

Tej zaum koj tus me nyuam yuav muaj qhov kev hnov tau (kev hnov tau los sis kev mloog tau) ua ntej tsaus muag los sis ncua sij hawm tsaus muag. Cov kev hnov tau tej zaum suav nrog:

 • hnov nrov suab nyob rau hauv pob tseg
 • kiv taub hau
 • npau taws
 • tiv tsis taus duab ci
 • lwm yam kev hnov tau

Yog tias muaj ib qhov kev hnov tau twg tshwm sim ua ntej txhua zaus tsaus muag, ces qhov no tuaj yeem raug siv ua qhov kev ceeb toom qhia thaum tseem ntxov uas yuav tau nrhiav thaj chaw kom muaj kev nyab xeeb txhawm rau pov thaiv ncua sij hawm tsaus muag.

Kev muaj cov kev tsaus muag yuav tsis tsim ua rau koj tus me nyuam qaug qeb. Saib xyuas thiab cob qhia koj tus me nyuam raws li ib txwm. Qhia rau tus kws tu mob ntawm tsev kawm ntawv paub txog koj tus me nyuam cov kev tsaus muag thiab cov tshuaj. Thov nrog koj tus me nyuam tus kws pab kho mob sib tham hais txog cov cuab yeej kuaj qhov tsaus muag thiab cov voj hlua coj ua kev qhia fab kev kho mob rau cov kev tsaus muag thiab cov kev mob qaug dab peg. Tej zaum yuav muaj cov pab pawg neeg txhawb nqa nyob rau hauv koj cheeb tsam. Nug lawv cov npe thiab cov nab npawb xov tooj los ntawm koj tus kws pab kho mob.

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog qhia kiag rau koj tus me nyuam xwb tab sis muab cov ntaub ntawv raws li ncua dav. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv, lub chaw muaj ntaub ntawv uas zoo yog https://www.epilepsyfoundationmn.org/. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, ces thov hu rau koj tus me nyuam tus kws kho mob.

Tau hloov kho 2/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota