Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Mob rau cov me nyuam mos

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Children’s txoj kev rau siab tswj tej kev mob (Comfort Promise)

Peb ntseeg tias me nyuam mos thiab tej me nyuam loj muaj txoj cai tau txais kev daws mob kom zoo tshaj uas tsim nyog pab rau lawv yog muab es yuav tsis muaj teeb meem.  Yog li ntawd, peb ua hauj lwm ua ib pab ua ke tswj mob thiab kev txhawj, siv tshuaj thiab tsis siv tshuaj kho.  Thaum cov neeg ua num thiab cov tsev neeg ua hauj lwm ua ke, peb cog lus los ua txhua yam li peb ua tau los pab tiv thaiv thiab kho qhov mob.  

Me nyuam mos puas txawj mob?

Txawm tias me nyuam mos tseem tab tom loj hlob thiab qhia tsis tau lawv tej mob, lawv mloog tau mob, thiab lawv tej mob kho tau.  Pab kws saib xyuas neeg mob xav ua txhua yam uas lawv ua tau kom txo tau mob thaib ua kom koj tus me nyuam mos xis nyob.

Vim li cas me nyuam mos thiaj mob?

Mob muaj los ntawm ntau yam, xws li:

 • ua mob tom qab phais:
 • qhov phais (lub qhov phais)
 • ncab rub los yog nias tej hlab ntsha los yog khoom nruab nrog
 • xws li pib tso dej qab ntsev raws leeg (IV), nqus ntshav mus kuaj, los sis txhaj tshuaj
 • cov hlab ntsha uas hnov tej nqaij mob puas ntsoog lawm los yog o
 • ib qho hnov mob ua muaj peev xwm ua tau los ntawm ib tus kab mob
 • mob tej sawv nqaij vim tau pw saum txaj ntev ntev lawm, los sis yog nyuam qhuav pib siv tej sawv nqaij (muscles) thawj zaug
 • tsis xis nyob los ntawm rau tej xaim yas
 • nqaij hle tawv los yog ua kiav txhab

Ua li cas peb thiaj paub tias ib tug me nyuam mos mob?

Me nyuam mos qhia tsis tau rau peb txog lawv tej mob los ntawm hais lus, li cov me nyuam muaj hnub nyoog, tab sis lawv tau los ntawm tej yam ntxwv qhia tau peb.  Peb kuj muaj peev xwm ntsuas mob tau los ntawm qhov ntsia tej yam ntxwv thiab tej cim tseem ceeb qhia ntawm lub cev (plawv dhia, ua pa, ntshav ntoj) kom pab txiav txim tau tias tus me nyuam mos tab tom mob mob.

Me nyuam mos ua li cas thaum lawv tab tom mob mob?

Txhua tus me nyuam mos nws coj nws ib tug cwj pwm txawv thaum lawv mob dua li thaum lawv xis nyob. Tej zaum lawv yuav hloov qhov uas lawv ua qhov qub tas li ib zaug dhau ib zaug, tiam sis saib tej co cwj pwm qhia uas sau rau nram qab no kom paub.

Me nyuam mos siv ntau hom cwj pwm qhia qhov mob.  Tej cim qhia no tej zaum kuj muaj tshwm thaum tus me nyuam mos tsis mob thiab, tab sis feem ntau pom muaj ob peb yam ua ke tshwm rau tus me nyuam mos uas muaj mob lawm.

 • Quaj: Tej zaum tus me nyuam mos yuav quaj tsis ntsiag li. Feem ntau suab quaj nce soob thiab ntev loo. 
 • Cov me nyuam ua mob nyav heev los sis cov yug ntxov thiab tsis muaj zog tej zaum lawv kuj ntsiag to xwb txawm tias lawv tsis xis nyob.
 • Cim qhia ntawm ntsej muag: Me nyuam mos yuav hnya muaj tawv hauv pliaj txoom ntsws los sis plaub muag txoom nrog rau sib sib zog qi qhov muag.  Qee zaus lawv lub qab puab tsaig tshee tshee.  Txawm tias cov me nyuam mos uas rau lub tshuab ua pa lawm los tej zaum kuj ua li no thiab.
 • Qhov ceev ntawm tej leeg nqaij ntshiv: Me nyuam mos yuav ua tej leeg nruj nreem, rub npab rub ceg caws los sis qee zaus ncab tag.  Law kuj yuav nyem nrig los sis ua lawv lub cev nkhaus.  Cov me nyuam mos uas mob nyav heev tej zaum kuj poob qhov leeg muaj zog thiab cia li muag ncee.
 • Me nyuam mos ua mob mob kuj yuav txob txob, nyob tsis tswm, thiab kuj tsis kam noj.
 • Qhov nti yuav yog nyob ntawm tus me nyuam mos tus mob zoo li cas thiab seb muaj zog npaum cas. Ib txhia me nyuam mos yuav ntswj heev caws npab caws ceg.  Qee zaus cov me nyuam uas ncab ib ce nruj nreem ntawv kuj yuav ntsiag to thiab tsis nti li.
 • Tej qauv tsaug zog/sawv: Cov me nyuam mos uas mob mob feem ntau txob taus dua thiab tsaug zog tsawg dua.  Ib txhia me nyuam mos kuj nyob twj ywm thiab zoo li tsaug zog.

Niam txiv yuav ua tau li cas?

Niam txiv muaj ib txoj num tseem ceeb heev daws qhov mob.  Vim koj paub koj tus me nyuam mos zoo tshaj, koj muaj peev xwm ua num xyuas kom zoo nrog cov neeg kho mob hauv Children’s kom los pab tswj koj tus me nyuam mos tej kev mob. Koj yog ib txoj kev pab uas zoo heev, li no thov nug cov neeg ua dej num yog tias koj muaj lus nug txog seb yuav ua tau dab tsi.

Yuav kom pab tau koj tus me nyuam mos tswj qhov mob, koj muaj peev xwm:

 • Nyob nrog, los yog hais lwm tus neeg uas paub koj tus me nyuam mos kom tuaj xyuas.
 • Qhia cov neeg ua hauj lwm yog koj xav tias qhov mob yeej tsis ntaug, los yog tsim nyog muab koj tus me nyuam tej tshuaj loog mob txo vim nws tsaug zog heev los yog phov taus dhau lawm.
 • Siv tej kev ntxias ua ntej thiab tom qab ua tej yam nyuab nyuab/sab sab tag: Maj mam npuaj npuaj los sis zaws koj tus me nyuam, phuag, co mus los, hais lus ua suab muag muag, thiab xyuas kom lawv pw zoo thiab pw sov so.

Yuav ua li cas thiaj txo tau qhov mob?

Kev tsis siv tshuaj 

Mob yog 2 yam tib si rau lub cev thiab hauv nruab siab (qhov xav).  Me nyuam mos hnov mob hauv lawv lub cev li kub nyhiab, ncus ncus, los yog mob ntswj.  Tej zaum lawv yuav xav thiab nco txog tej mob.  Rau qhov me nyuam mos tsis tau txawj hais lus, nws kuj nyuab rau peb kom paub tseeb tias lawv xav li cas txog qhov mob.  Peb ua li qhov peb ua tau qhov zoo tshaj plaws los txo tej mloog tau thiab tej kev txhawj uas qhov mob tau tsim.  Tej yam uas yuav pab txo tau qhov txhawj yog:

 • Hloov ib cheeb tsam ntawm tus me nyuam mos. Ua suab nrov, teeb ci, thiab ua ub ua no kom tsawg ntawm ze lub txaj yuav pab ntxias tau tus menyuam.
 • Ntxais txiv mis qhuav yuav pab tau tus me nyuam mos uv tej kev kho thiab lwm yam uas yuav ua rau mob mob.
 • Kev pub niam mis rau noj yuav pab txo tau qhov hnov mob, tshwj xeeb thaum ua txheej txheem kho mob.
 • Kev ua tej yam cuam tshuam xws li ua lub suab muag muag, yas suab, dab neeg, los sis tej suab nkauj yuav tshem tau tus me nyuam mos qhov nco ntsoov qhov mob thiab qhov kev kho.
 • Co mus los li qub – los yog qoj kom xwm yeem, co twj ywm kuj yuav pab tau thiab.
 • Kho tus me nyuam mos kom nyob tau sov so, ruaj thiab nti tsawg yuav ua kom huam xeeb heev.
 • Muab tus me nyuam mos cev nqaij los npuab yus cev nqaij (puag ntawm hauv siab, tsis hnav khaub ncaws li) los yog tawv nqaij chwv tawv nqaij kuj yuav xis heev thiab.
 • Zuaj los yog maj mam zaws tej zaum yuav pab txo tej leeg kom muag thiab cuam chuam tej hlab ntsa uas xa qhov mob mus rau saum lub hlwb.

Peb yuav pab qhia koj txog qhov kawm siv tej kev no.

Tshuaj

Nws muaj ntau yam tshuaj rau qhov mob uas peb siv tau.  Hom twg zoo tshaj rau koj tus me nyuam mos yog nyob ntawm ntau yam nrog rau hom mob twg, yuav mob ntev li cas.  Qee yam tshuaj piav qhia nram qab no.

Tshuaj hloog ua npuas (anesthetic cream), xws li 4% lidocaine yuav muab npuab tau rau ntawm daim tawv nqaij kom loog. Feem ntau kuj siv tso ua ntej thaum hno koob, xws li tso dej qab ntsev (IV), nqus ntshav, los sis txhaj tshuaj. Nws yuav tsum tso rau ntev li 20-30 nasthis nws thiaj ua hauj lwm, thiab nws pab txo qhov hnov mob ntawm rab koob.  Feem ntau yuav tsis siv rau cov me nyuam mos uas yug ntxov.  (Saib daim ntawv qhia “Anesthetic cream”.)

Tshuaj non-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs) txo qhov mob thiab qhov o.  Mus yuav tau tom tab laj ntawm tej txee thiab pab txo qhov mob mintsis mus rau qhov mob ib nrab.  Ua kom txhob mob plab, yuav tsum noj nrog zaub mov yog thaum noj tau.  Tshuaj ibuprofen (Pediaprofen® , Motrin®, los sis Advil®), yog ib qho piv txwv ntawm cov NSAID.

Acetaminophen (Tylenol®) kuj yog ib yam tshuaj nyob ntawm txee uas pab tau zoo mob mintsis mus txog rau mob ib nrab thiab.  Nws fab los qaug tsawg dua cov NSAIDs tab sis tsis txo qhov o.

Tshuaj loog muaj yeeb xyaw yog cov tshuaj siv kho mob me ntsis mus rau mob nyhav, ntau zaus siv tom qab thaum phais.  Muab lawv tso raws ntawm txoj leeg ua tso dej qab ntsev (IV) los yog noj ntawm qhov ncauj.  Narcotics kuj ua tau kom khaus, xeev siab, thiab cem quav.  Me nyuam mos yuav tsaug tsaug zog thiab ua pa qeeb qeeb.  Qee zaum cov NSAIDs los yog acetaminophen thiab narcotics yuav muab siv ua ke.  Ua tiv thaiv kom txhob cem quav, koj tus me nyuam yuav tsum haus dej ntau tshaj li niaj hnub, los yog yuav tsum tau tso cov tshuaj ua kom quav muag.

Tom qab koj tus me nyuam mos mus tsev, ua raws li koj tus kws kho mob qhia muab tshuaj rau qhov mob.  Muab tshuaj rau qhov mob sai sai thaum pib mob.  Yog mob heev lawm yuav ntaug nyuab.  Nco ntsoov muab tshuaj rau thaum mus pw kom pab koj tus me nyuam tsaug zog zoo.  Ib txhia tshuaj yuav tsum muab raws lub xuab moos.  Koj tus kws kho mob mam qhia koj lub caij yog uas yuav tsum tau muab.

Nco ntsoov hu kws kho mob yog tias cov tshuaj ntxim li tsis pab qhov mob los yog mob heev ntxiv.  Yog koj hu kws kho mob hais txog qhov mob tej zaum lawv yuav nug koj seb koj tus me nyuam puas kub tob hau, qhov mob heev npaum cas yuav yog seb koj tus me nyuam mos coj li cas, thiab seb lub qhov nqaij los yog qhov phais zoo li cas (yog muaj ib qho).

Lus nug?

Thov nrog cov neeg ua hauj lwm tham yog tias koj muaj lus nug txog koj tus me nyuam qhov mob, cov tshuaj loog mob, los sis lub hom phiaj pab tswj mob. Tseem muaj cov kws kho mob muab tshuaj loog mob hauv tsev kho mob yog tias xav tau.

Daim ntawv no tsis yog hais rau koj tus me nyuam xwb tab sis qhia rau txhua yam.  Yog koj muaj lus nug los yog txhawj xeeb, thov tham nrog kws kho mob los yog cov ua hauj lwm nrog koj tus me nyuam.  Koj tus kws kho mob los yog neeg tu mob kuj yuav nrhiav tau lwm tus kws paub kev mob zoo ntshaj nyob hauv tsev kho mob no.  Txoj kev tu mob zoo yog ib qho kev koom tes ua ke.

Reviewed 1/21

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota