Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

KEV DAIG CAJ PAS (HNUB NYOOG 1 XYOO THIAB TSHAJ NTAWD)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Kuv tuaj yeem pov thaiv kev daig caj pas tau li cas?

Kev daig caj pas tuaj yeem tshwm sim tau rau txhua leej neeg thiab feem ntau lawm tuaj yeem pov thaiv tau. Muaj ntau yam khoom noj thiab ntau yam khoom uas txawv yog qhov tsim ua rau muaj kev daig caj pas nyob rau hauv cov me nyuam yaus thiab qee leej neeg laus. Feem ntau lawm nws tshwm sim thaum nqos tej nplais khoom noj loj, zom tsis mos, xws li nqaij. Cov hauv kev pov thaiv kev daig caj pas muaj xws li:

 • Txhoov cov khoom noj ua tej nplais me - me.
 • Zom cov khoom noj kom mos.
 • Yog tias qee yam khoom noj zom nyuaj, ces muab nws nti pov tseg. Tsis txhob nqos.
 • Tsis txhob cia koj tus me nyuam khiav, ua si, luag, los sis sib tham thaum noj khoom noj nyob rau hauv qhov ncauj.
 • Tsis txhob tso cov khoom me - me rau hauv koj lub qhov ncauj.

Dab tsi yog cov cim qhia ntawm kev daig caj pas?

 • tus tib neeg ntawd tuav nws lub caj dab
 • kev ua pa muaj suab ntshoo
 • hnoos tsis nrov
 • tham tsis tau lus los sis hais ua suab tsis tau
 • xim hloov los ntawm xim liab mus ua xim paj yeeb mus ua xim xiav
 • ua tsis tau pa

Kuv tsim nyog ua dab tsi?

Nug, "Puas yog daig koj caj pas?", Yog tias tus neeg ntawd ncaws hau tias yog, ces hais tias cia koj mam pab. Ua raws li cov kauj ruam no kom txog thaum qhov khoom daig caj pas ntawd tawm los thiab tus tib neeg ntawd ua tau pa, hnoos, los sis tham lus, los sis tsis teb.

Kev nias plab thaum daig caj pas (Kev pab thaum daig caj pas):

 1. Sawv los sis txhos caug tom qab ntawm tus tib neeg ntawd thiab tso koj ob txhais npab rau hauv qab ntawm nws ob txhais npab.
 2. Tso tus taub ntiv tes xoo ntawm koj lub nrig rau ntawm tus tib neeg ntawd plab (lub plab) saum toj me ntsis ntawm lub puj ntaws. Tso koj lwm sab tes tshooj koj lub nrig.

       3. Nias rau hauv lub plab nrog rau zawm thiab nqa nchos kom ceev nrooj.

Yog tias tus tib neeg ntawd tsis teb

 1. Qw tias, "Pab Os - Hu Rau 911!"
 2. Ua CPR, tab sis txhua zaus uas koj qhib txoj hlab ua pa kom ua pa, ces saib qhov khoom daig caj pas nyob rau hauv qhov ncauj. Yog tias koj pom muaj qee yam dab tsi, ces muab nws tshem tawm. Yog tias tsis pom muaj dab tsi, ces tsis txhob tso koj cov ntiv tes rau hauv lub qhov ncauj.
 3. Ua txuas ntxiv CPR mus kom txog thaum tus tib neeg ntawd teb, los sis muaj kev pab uas tau txais kev cob qhia los hloov pauv.

Tseem ceeb

Cov ntaub ntawv no yog qhov kev tshab xyuas cov tev niv uas tau qhia nyob rau hauv chav kawm txog kev pab rau thaum daig caj pas. Nws muaj tsis txhij txhua nyob rau hauv nws tus kheej. Koj yuav tsum tau xyaum cov tev niv no nyob rau hauv tus neeg roj hmab ua qauv nrog rau tus neeg qhia. Tsis txhob xyaum cov tev niv nyob rau ntawm tus neeg ntawd.

Txoj Hlab Ua Pa Tau Tshab Xyuas Zaum Kawg Nkaus 3/2023 ©Copyright

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota