Select your language:

The following documents will be discussed when scheduling your virtual care visit. These forms are for discussion only and you do not need to complete them.

DOCUMENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LOS PACIENTES Y PARA SUS FAMILIAS
Se revisarán los siguientes documentos durante la llamada para hacer la cita virtual. Usted no necesita rellenar los documentos.

Foomamka soo socda waa kuwa lagaala hadli doono marka aad taleefan kula soo xiriirto isbitaalka si aad u sameysato ballan fiidiyow ah. Foomamkaas waa kuwa laga wada hadli doono oo keliya balse ma buuxineysid.

Ua raws li cov ntawv foos no thaum koj lub chaw kuaj mob hu xov tooj tuaj teem caij sib tham nrog koj rau hauv this vis hais txog kev soj qab xyuas mob nkeeg. Tsuas siv cov ntawv foos no rau thaum sib tham xwb thiab koj tsis tau yuav ua kom tiav txhij txhua.

တၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်သကိးလံာ်ကွီၣ်ဒိလၢလာ်တဖၣ်ဖဲနကသံၣ်ဒၢးကိးနၤလၢနကရဲၣ်ကျဲၤနတၢ်လဲၤဒိးပၠးသးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢတၢ်မၤအီၤလၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်အံၤမ့ၢ်ထဲဒၣ်လၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအဂီၢ်ဧိၤဒီးနတလိၣ်မၤပှဲၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ