Vim yog tus kab mob COVID-19, Children’s Minnesota tau muaj qee cov kev hloov rau peb cov thawj chaw kho mob cov sij hawm thiab cov txheej txheem lis hauj lwm. Mus muab cov xwm tshiab tshaj plaws txog koj lub chaw kho mob »

TRANSLATIONS: English | Somali | Spanish

Txhua yam peb ua yog puag ncig txoj kev pab koj tu xyuas kom muaj cov me nyuam kaj siab, noj qab haus huv, zoo tshaj plaws.

Peb 9 lub chaw kho mob rau me nyuam muaj nyob rau ntawm cov chaw yooj yim mus cuag tau thoob plaws hauv Ob Lub Nroog Ntxaib kom koj tsev neeg mus cuag tau cov kev tu xyuas zoo tshaj plaws nyob ze rau ntawm vaj ntawm tsev.

Xyuas peb cov chaw teev muaj »

NRHIAV IB TUG KWS KHO ME NYUAM

Peb pab neeg yuav muab cov kev tu kho mob tseem ceeb rau koj tus me nyuam xws li:

Vim peb cov chaw kho mob yog ib feem ntawm cov txheej txheem kho me nyuam loj tshaj plaws hauv Teb Chaws Asmeskas, peb puav leej muaj ntau hom kws kho mob tshaj lij thiab cov chaw muab kev pab nyob thoob plaws hauv 7 lub chaw kho cev kom rov zoo, 9 lub chaw kho mob tshwj xeeb thiab 2 lub tuam tsev kho mob uas muaj cov chav kho mob kub ceev qhib 24/7 los kho cov kab mob kev nkeeg thiab cov kev raug mob cov nyom tshaj plaws.

Yam dab tsi ua rau peb tshwj xeeb?

Koj lub tsev neeg txoj kev noj qab haus huv yog thawj yam tseem ceeb rau peb, thiab nws txhais tau tias peb yuav mob siab nrhiav cov kev kho mob rau me nyuam uas kom zoo tshaj li cov ib txwm muaj.

Tam koj ib tug khub hauv txoj kev tu tub kis, peb yuav muab cov tswv yim thiab cov kev pab zoo tshaj plaws rau koj tus me nyuam txoj kev noj qab haus huv, kev xis nyob thiab kev nyab xeeb uas yuav txhawb tau tag nrho lub tsev neeg txoj kev noj qab nyob zoo.. Hais txog peb lub hom phiaj ntawm txoj kev yuav muab cov kev tu xyuas zoo tshaj plaws rau cov me nyuam zoo tshaj plaws »

Ntawm no ib co kev pab thiab koom haum uas ua rau txoj kev tu xyuas hauv Children’s Minnesota tshwj xeeb ua luaj:

Kev tu xyuas tus me nyuam tag nrho

Kev tu xyuas koj tus me nyuam txoj kev noj qab haus huv txhij txhua — lub siab ntsws, lub cev ntaj ntsug thiab tus ntsuj plig — tsuas yog ib txoj kev uas Children’s Minnesota cov chaw kho mob muaj koob nrov npe rau xwb. Peb txoj kev pab kho kev coj yam ntxwv kheev koj tus me nyuam tau cov kev tu kho kev coj yam ntxwv, nyob kiag rau hauv lawv lub chaw kho mob.

Kev pab cov niam txiv tswj me nyuam cov kev coj yam ntxwv

Txij li cov kev npau taws thiab ntxhov siab mus rau cov teeb meem kev tsis sib haum xeeb nrog nkauj muam nraug nus, Behavior Checker® yog ib lub tswv yim zoo heev saum huab cua pab rau kev tu tub kis uas yuav qhia cov tswv yim zoo los daws cov teeb meem kev coj yam ntxwv uas nquag muaj.

Kev tiv thaiv thiab kev kho kev hnov mob

Peb yuav ua txhua yam tsim nyog kom tshem tawm tau txoj kev ntshai thiab tsis xis nyob vim cov txheej txheem siv koob nkaug. Peb txoj kev pab Children’s Comfort Promise muaj plaub kauj ruam uas yuav ua kom cov koob nkaug tsis txaus ntshai heev rau cov me nyuam txhua qib hnub nyoog.

Muab txoj kev pib muaj zog tshaj plaws rau cov me nyuam me me

Koj puas paub tias 80 feem pua ntawm tus me nyuam lub hlwb twb xub xeeb meej ua ntej nws muaj hnub nyoog 3 xyoos? Peb sib koom tes nrog txoj kev pab Little Moments Count kom muab tau cov kev pab xws li sau cov ntawv hauv xov tooj txhawb niam txiv lub zog nrog cov tswv yim thiab cov kev xyaum ua ub no kom haum rau koj tus me nyuam qib hnub nyoog.

Kev txhawb kom nyiam nyeem ntawv thaum tseem yau

Children’s Minnesota koom nrog txoj kev pab hauv teb chaws Reach Out and Read®  uas kheev peb cov chaw kho mob muab cov phau ntawv pub dawb, haum raws qib hnub nyoog txhua zaus cov me nyuam tuaj ntsuas kev noj qab nyob zoo txij li thaum muaj rau lub hlis mus txog thaum muaj tsib xyoos. Gigi Chawla, MD, hauv Children’s Minnesota, yog tus thawj coj ntawm fab kho mob rau Reach Out and Read Minnesota.

Kev txuas cov tsev neeg nrog cov chaw muab kev pab hauv zej zog

Peb txoj kev pab Community Connect yuav pab cov tsev neeg muaj mus muab cuag cov kev pab rau kev noj kev haus uas tsim nyog xws li vaj tse nyob, tsheb thauj mus los, khoom noj khoom haus thiab kev ua hauj lwm.

Peb paub tias txoj kev tu tub ki yog ib txoj hauj lwm tsis txawj xaus. Vim li ntawd peb thiaj li ruaj siab pab kom koj lub neej yooj yim dua los ntawm txoj kev muab cov kev pab yooj yim xws li:

Cov kev teem sij hawm yooj yim

Thaum twg koj tus me nyuam muaj mob, koj tsis tag yuav tos mam tau ntsib nrog ib tug kws kho mob. Vim li ntawd peb thiaj muaj:

  • Cov sij hawm teem sib ntsib tib hnub: Tag nrho 9 lub thawj chaw kho mob muaj cov sij hawm teem sib ntsib tib hnub ntawd nrog cov me nyuam muaj mob.
  • Kev tu xyuas cov cia li tuaj tshwm: Qee cov chaw kho mob yuav muab kev tu xyuas rau tej kab mob kev nkeeg me rau cov neeg cia li tuaj tshwm. Tsis tag yuav tau teem muaj sij hawm! Cov chaw kho mob cia li tuaj tshwm tau »
  • Cov sij hawm hnub so thiab yav hmo ntuj: Muaj ntau lub chaw kho mob yuav qhib tu xyuas dhau cov sij hawm qhib lag luam.
  • Kev tu xyuas mob hauv tshuab hluav taws xob: Tag nrho cov chaw kho mob muaj kev sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob kom koj sib tham tau hauv viv dis aus nrog koj pab neeg tu xyuas kab mob kev nkeeg thaum koj nyob hauv koj lub vaj lub tsev. Ncauj lus txog kev tu xyuas mob hauv tshuab hluav taws xob »
  • Kws tu xyuas neeg mob tus xov tooj 24/7: Sib tham nrog ib tug kws tu xyuas neeg mob txhua lub sij hawm yav nruab hnub los sis hmo ntuj yog hu rau koj lub chaw kho mob. Cov kws tu xyuas neeg mob yuav pab nrog koj txiav txim seb koj tus me nyuam puas yuav tau mus cuag kws kho mob los sis tau kev tu xyuas mob nyob twj ywm rau tom tsev.
    .

Cov kev pab txhais lus

Peb muaj cov neeg txhais lus rau peb cov neeg mob. Xav paub ntxiv txog peb cov kev pab txhais lus, los sis hu rau peb ntawm (612) 813-7600 kom thov tau ib tug neeg txhais lus.

NRHIAV IB TUG KWS KHO ME NYUAM

Txoj kev ceev koj lub tsev neeg li ntiag tug thiab tswj xyuas kom saib koj rau lub sam xeeb thiab koj xis txhua zaus sib ntsib nrog peb cov chaw kho mob thiab cov tuam tsev kho mob tseem ceeb rau peb. Muab kom tau ncauj lus ntxiv txog: