Translations: English, Español, Hmong, Karen, Somali

Chaw Kho Mob Hauv Tshuab Hluav Taws Xob: Yooj yim, muaj kev tu xyuas kab mob kev nkeeg tshaj lij hauv koj lub xov tooj ntawm tes, lub phiaj tablet los sis lub tshuab koos pib tawj txawb ntawm ncej puab

Txoj kev tu xyuas kab mob kev nkeeg hauv tshuab hluav taws xob ntawm Children’s Minnesota, koj yuav teem caij sib tham hauv tshuab hluav taws xob nrog koj pawg kws saib xyuas mob nkeeg thaum koj nyob tom tsev – los sis nyob rau ntawm ib chav chaw ceev zoo ntiag tug – yam tsis tau them nqi dab tsi thiab sij hawm mus los rau tom peb cov chaw kho mob.

Thaum lub sij hawm sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob, cov neeg mob thiab cov kws kho mob nkeeg yuav sib pom, sib hnov hais thiab sib tham tau ua ke, xws li cov sij hawm uas teem mus sib ntsib tim ntsej tim muag. Thov nug koj lub chaw kho mob seb txoj kev sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob puas yog ib txoj kev taug rau koj tsev neeg.

Kev sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob yog cov caij teem rau thaum cov sij hawm qhib lub chaw kho mob. Lawv cia koj sib tham pom ntsej pom muag nrog ib tug kws kho mob hauv kev xaim viv dis aus.

Tus nqi ntawm kev sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob yeej raug nqi ib yam li kev mus ntsib tim ntsej tim muag thiab cov kev pab them nqi kho mob yuav duav them rau.

Puav leej muaj txoj kev tu xyuas kab mob kev nkeeg hauv tshuab hluav taws xob los ntawm Kev Pab Noj Haus Rau Pej Xeem, Neeg Txhais Lus, Kev Noj Haus Zoo, cov kev kho Raug Mob thiab peb pab neeg Tu Xyuas Hauv Tsev. Yuav muaj tau kev tu xyuas kab mob kev nkeeg hauv tshuab hluav taws xob rau hauv peb cov chav neeg pw kho thiab cov chaw kho mob nrog rau hauv vaj hauv tsev.

Yam koj yuav tau muaj rau txoj kev sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob

Tus neeg mob yuav tsum nyob rau hauv Minnesota thaum lub sij thawm sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob. Cov kev tswj txog kev tu xyuas kab mob kev nkeeg hauv tshuab hluav taws xob yuav muaj hloov txhua hnub nrog tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19, yog li thov txheeb nrog koj lub chaw kho mob yog tias koj xav tau kev kho kab mob kev nkeeg sab nraum Minnesota.

Tus neeg mob yuav tsum tshwm ntsej muag rau thaum lub caij sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob, tshwj tsis yog koj tus kws kho mob qhia kom ua lwm yam.

Nrhiav ib qho chaw ceev tau ntiag tug uas muaj teeb cig pom kev zoo, thiab xyeej cov khw muag dej kav fes los sis cov khw muag dej khob fim yog tias xyeej tau.

Peb xav kom koj siv ib lub tshuab nqa ntawm tes (ib lub xov tooj smartphone los sis daim phiaj tablet) thiaj li siv tau zoo. Yog koj lub tshuab txuas tsis tau nrog Wi-Fi, yuav siv kev xaim iv taws nej hauv lub xov tooj ntawm tes. Yuav tau siv hom kev xaim iv taws nej uas tsis muaj kev txwv.

Yog koj tsis muaj kev siv tau ib lub tshuab nqa ntawm tes, koj yeej siv ib lub tshuab koos pib tawj txawb ntawm ncej puab los sis lub tshuab koos pib tawj PC uas muaj ib lub koob yees duab, lub paj taub hais lus rau, thiab muaj xaim iv taws nej uas ua hauj lwm. Cov chaw yos nrhiav uas siv tau zoo rau hauv iv taws nej yog   Google Chrome ntawm Windows cov tshuab koos pib tawj txawb ntawm ncej puab thiab   Safari ntawm cov tshuab koos pib tawj txawb ntawm ncej puab Apple.

Koj qhov sij hawm teem sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob

Yog koj yeej muaj txhua yam raws li xav tau rau txoj kev sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob lawm, xaiv lub thawj chaw kho mob uas koom los sis xaiv lub chaw kho mob tshwj xeeb nram no kom tau cov lus qhia thiab tus xov tooj rau hu mus teem caij sib ntsib hauv tshuab hluav taws xob.

See instructions for scheduling with this specialty below.

Video: How to prepare for and complete your visit

Hu rau tus nab npawb xov tooj ntawm lub chaw kuaj mob uas nyob saum toj saud txhawm rau teem caij sib tham pom duab hauv this vis. Yog koj xav tau ib tug kws txhais lus rau thaum lub sij hawm koj mus ntsib, hais kom lawv nrhiav ib tug kws txhais lus rau koj thaum hu xov tooj mus teem caij. Koj lub chaw kuaj mob yuav xa daim ntawv teem caij sib tham pom duab raws hauv this vis tuaj rau koj, suav nrog lub link siv sib tham tuaj rau koj tus as qhauj ntawm MyChildren’s (yog xav kom xa tuaj) los sis xa tuaj rau hauv tus email uas koj muab qhia rau lawv.

Luam cov ntaub ntawv kuaj no tawm

Ua ntej koj qhov kev sib tham pom duab raws hauv this vis thawj zaug

 1. Rub lub Vidyo los rau hauv koj lub xov tooj los yog yam khoom siv. Nco tseg: Tsis TXHOB ntaus qhov chaw nyob xa ntawv rau.
  • Laptop los sis PC: VidyoDesktop
  • Smartphone los sis tablet: Rub OB Lub VidyoMobile thiab VidyoConnec los tso rau hauv koj lub xov tooj los yog yam khoom siv. (Peb tab tom pauv hloov rau ntawm ob yam cuab yeej siv no. Txhawm rau kom koj npaj txhij rau koj lub sij hawm teem caij sib ntsib, rub ob yam cuab yeej siv los nruab hauv koj lub xov tooj los yog yam khoom siv thiab koj tus kws saib xyuas mob nkeeg mam li muab cov lus qhia ntxiv rau koj tias lawv yuav siv hom twg rau hnub teem caij sib tham nrog lawv.)
 2.  Sim siv hu kiag tam sim ntawd tom qab ua raws li cov lus qhia sim lawm.
 3. Saib xyuas kom koj muaj lub sij hawm teem caij sib ntsib los ntawm kuaj xyuas hauv koj lub MyChildren’s Message InBox los sis rau ntawm koj tus email txhawm rau paub lub link uas koj yuav siv sib tham pom duab raws hauv this vis. Hu rau koj lub chaw kuaj mob yog koj tsis tuaj yeem nrhiav tau nws. Nco tseg: Tuaj yeem muab cov ntaub ntawv teem caij sib ntsib thiab lub link tso rau hauv koj tus kheej cov sij hawm hnub, hlis thiab xyoo.
 4. Khaws koj tus me nyuam cov tshuaj kho mob thiab cov ntaub ntawv kho mob teev tseg.
 5. Yog koj xav kom lwm cov tswv cuab ntawm tsev neeg xav los koom nrog qhov kev sib tham pom duab raws hauv this vis, ces hais kom lawv rub lub Vidyo tso rau hauv lawv lub xov tooj thiab xa lub link ntawm koj lub sij hawm teem caij sib ntsib mus rau lawv raws hauv email los sis ntaus ntawv xa mus. Hais kom lawv koom nrog qhov kev sib tham pom duab raws hauv vis this ua ntej txog lub sij hawm sib ntsib li 5-10 feeb.

Hnub koj teem caij sib tham pom duab raws hauv this vis

Cov lus qhia txog kev luam cov ntaub ntawv: Laptop los sis PC, Smartphone los sis tablet

 1. Saib xyuas kom koj sim hu tau rau ntawm koj lub xov tooj (saib saum toj saud).
 2. Tshawb nrhiav lub sij hawm teem caij sib tham pom duab raws hauv this vis uas koj tau txais los ntawm koj lub chaw kuaj mob nyob hauv koj lub MyChildren’s Message InBox los sis rau hauv email. Ti toj los yog hu rau koj lub chaw kuaj mob kiag tam sim ntawd yog koj tsis tuaj yeem tshawb nrhiav tau koj lub sij hawm teem caij sib ntsib.
 3. 3. 5-10 feeb ua ntej koj lub sij hawm teem caij sib ntsib, nias rau ntawm lub link teem caij sib ntsib mus pib koj qhov sib tham pom duab raws hauv this vis.
 4. Tos pawg kws saib xyuas mob nkeeg ntawm Children’s Minnesota los koom koj qhov kev sib tham pom duab hauv this vis.

Puas xav tau kev pab?

Thov hu xov tooj rau koj lub chaw kuaj mob yog koj muaj lus nug txog koj qhov teem caij sib tham los sis yog koj tsis tuaj yeem nrhiav tau lub link siv sib tham pom duab raws hauv this vis.
Yog muaj lus nug txog koj tus as qhauj MyChildren, hu rau 877-621-8014.
Yog muaj lus nug txog feem tev niv ntawm kev sib tham pom duab raws hauv this vis, hu rau 952-992-5400.

Ua koj tsaug uas siv Children’s Minnesota tej kev mus ntsib uas sib tham pom duab rau koj tus me nyuam qhov kev saib xyuas mob nkeeg.

Kev teem caij mus ntsib sib tham pom duab

 1. Hu rau tus nab npawb xov tooj ntawm lub chaw kuaj mob uas nyob saum toj saud txhawm rau teem caij sib tham pom duab hauv this vis.
 2. Yog koj xav tau ib tug kws txhais lus rau thaum lub sij hawm koj mus ntsib, hais kom lawv nrhiav ib tug kws txhais lus rau koj thaum hu xov tooj mus teem caij.
 3. Ib tug as qhauj MyChildren qhov twj siv mas yuav tsum muaj rau qhov mus ntsib uas sib tham pom duab nrog lub chaw kuaj mob no. Yuav tso npe rau hauv MyChildren’s, nug tus neeg ua hauj lwm uas tso npe neeg mob rau ntawm koj lub chaw kuaj mob los sis hu xov tooj mus rau Feem Tswj Xyuas Ntaub Ntawv ntawm Children’s Minnesota rau ntawm tus xov tooj 612-813-6216.
 4. Nyob rau thaum hnub teem caij mus ntsib, nkag mus rau hauv koj tus as qhauj li 10-15 feeb ua ntej txog koj lub sij hawm teem caij mus koom rau qhov teem caij saib xyuas mob nkeeg uas sib tham pom duab.

Rub cov lus qhia hauv daim ntawv PDF hauv qab no tawm los npaj rau thiab nkag mus rau koj qhov mus ntsib uas sib tham pom duab

Cov Lus Qhia Ua Tuaj Yeem Nyeem Tau

Ua ntej koj qhov mus ntsiab uas sib tham pom duab

 1. Sim koj lub koo pij tawj, lub tablet los sis xov tooj ntawm tes ua ntej txog lub sij hawm seb siv puas tau thiab rub/teeb tsa tej twj siv tshiab rau koj yam khoom siv. Qhov yooj yim tshaj plaws los mus sim koj yam khoo siv ces yog siv qhov Tech Check Cov Lus Qhia Ua Tuaj Yeem Nyeem Tau
 2. Khaws koj tus me nyuam tej ntaub ntawv kho mobb, tej ntaub ntawv teev tseg txog kev kho mob, thiab txhua yam kuaj tau los tam sim no thiab tuaj yeem muab qhia tau txog qhov siab thiab qhov hnyav ntawm koj tus me nyuam tam sim no.
 3. Xa ib daim duab/cov duab yees uas koj lub chaw kuaj mob tau nug txog rau koj tus as qhauj MyChildren raws li cov lus qhia nram qab no.
 4. Xa txhua daim ntawv foos uas tau thov los ntawm koj lub chaw kuaj mob mus.
 5. Yog koj xav kom lwm tus neeg hauv yim neeg mus koom qhov mus ntsib uas sib tham pom duab no, qhia lawv tus email los sis tus xov tooj xa ntawv rau lawv yog li Children’s Minnesota pawg kws lis hauj lwm thiaj li caw lawv tau thaum koj xav kom mus koom rau qhov sib tham pom duab no.

Puas xav tau kev pab?

 • Thov hu rau koj lub chaw kuaj mob rau ntawm tus xov tooj saum toj saud yog koj muaj lus nug txog koj qhov teem caij mus ntsib uas sib tham pom duab.
 • Yog xav lus tej lus tev niv, hu rau  877-621-8014.

Cov lus qhia

Hu rau tus nab npawb xov tooj ntawm lub chaw kuaj mob uas nyob saum toj saud txhawm rau teem caij sib tham pom duab hauv this vis. Lub chaw kuaj mob no yuav xa ib kab ntawv nrog cov lus qhia tuaj rau koj tus as qhauj ntawm MyChildren (yog xav kom xa tuaj) los sis xa tuaj rau hauv tus email uas koj muab qhia rau lawv.

Thov npaj cov tshuaj kho mob thiab cov ntaub ntawv teev tseg txog kev kho mob ua ntej koj yuav sib ntsib sib tham raws li lub sij hawm teem caij tseg.

Thov hu xov tooj rau koj lub chaw kuaj mob yog koj muaj lus nug txog koj qhov teem caij sib tham los sis yog koj tsis tuaj yeem nrhiav tau lub link siv sib tham pom duab raws hauv this vis.

Cov lus qhia

Hu rau tus nab npawb xov tooj ntawm lub chaw kuaj mob uas nyob saum toj saud txhawm rau teem caij sib tham pom duab hauv this vis. Koj yuav tau txais cov ntaub ntawv qhia txog kev nkag mus siv koj qhov kev sib teem caij sib ntsib raws hauv this vis yog ua li cas.

Thov npaj cov tshuaj kho mob thiab cov ntaub ntawv teev tseg txog kev kho mob ua ntej koj yuav sib ntsib sib tham raws li lub sij hawm teem caij tseg.

Thov hu xov tooj rau koj lub chaw kuaj mob yog koj muaj lus nug txog koj qhov teem caij sib tham los sis yog koj tsis tuaj yeem nrhiav tau lub link siv sib tham pom duab raws hauv this vis.